Zonaal Veiligheidsplan

De politiezone stelde voor de vierde maal sinds haar oprichting een zonaal veiligheidsplan op. Dit plan vormt de leidraad voor de zone wat betreft de werking en de te bereiken doelen voor de periode 2020 – 2025.

De in het plan opgenomen prioriteiten werden vastgelegd op basis van een uitgebreide analyse van de interne en externe omgeving. Hierbij werd rekening gehouden met de verwachtingen van verschillende stakeholders, de burger, de lokale, regionale en federale administratieve besturen, de gerechtelijke autoriteiten en de eigen medewerkers. Er werd bewust voor gekozen om de stem van de lokale bevolking en haar vertegenwoordigers sterker te laten doorwegen in de keuze van prioriteiten.

Het volledige plan kunt u hier bekijken.

Prioriteiten 2020 – 2025

Binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 werden 6 strategische doelstellingen weerhouden. 4 van deze doelstellingen hebben betrekking op “veiligheid en leefbaarheid”, de 2 andere strategische doelstellingen hebben betrekking op de interne werking.

Strategische doelstellingen

De effectieve uitvoering van deze strategische doelstellingen gebeurt aan de hand van actieplannen. Deze werden verder uitgewerkt binnen een projectgroep.

In een eerste fase werd de registratie van de beleidsuitvoering grondig omschreven. Voor de rapportering wordt gebruik gemaakt van de Galop-toepassing. De evaluatie en bijsturing van de prioriteiten wordt per kwartaal opgevolgd. Hiertoe werd binnen de zone een beleidsopvolgingsteam ZVP worden opgericht. Dit team zal bestaan uit de verantwoordelijken voor de verschillende doelstellingen.

De prioriteiten binnen de operationele werking worden, afhankelijk van het thema, toevertrouwd aan een specifieke operationele dienst. De interne prioriteiten worden opgevolgd vanuit de directie PLIF.