Vorming & Opleiding

1. Opleidingsplannen

Binnen de politiezone werd, op basis van een bevraging op individueel- en korpsniveau, een tweejaarlijks opleidingsplan opgemaakt. Toch werd in de praktijk vastgesteld dat de deelname aan opleidingen nog te vaak werd gestuurd vanuit de individuele aanvragen van de medewerkers. Hierdoor waren het vaak steeds dezelfde medewerkers die opleidingen volgden.

Vanaf 2016 werd getracht om een nauwe samenhang te bewerkstelligen tussen het evaluatieproces enerzijds en het opleidingsproces anderzijds. Voortaan zal tijdens het planningsgesprek worden vastgelegd welke opleidingen door de medewerker moeten worden gevolgd om de voorgestelde doelstellingen te behalen.

De opleidingen worden voortaan beheerd via Galop, hierdoor kent het hele proces een betere opvolging. Er werd een nieuw aanvraagformulier opgemaakt. Hieraan werden verschillende niveaus van goedkeuring gekoppeld. Binnen de zone werd er 1 centraal punt in het leven geroepen dat de opleidingsaanvragen gaat viseren en overgaat tot de effectieve inschrijving.

In 2017 werden 2 480 uren gespendeerd aan algemene opleidingen. Daarnaast namen zij voor een totaal aan 1 695 uren deel aan de vormingen geweldsbeheersing.

Eén medewerker (agent dienst verkeer) volgde in 2017 de opleiding “bewapening agent”. Hierdoor mag deze medewerker nu ook een wapen dragen tijdens de uitvoering van zijn dienst.

Eén medewerker van de dienst interventie genoot in 2017 de opleiding tot slachtofferbejegenaar. Hij neemt voortaan deel aan het crisisnetwerk.

Binnen de wijkwerking volgde 1 inspecteur de opleiding tot wijkagent en 1 inspecteur nam deel aan de opleiding burenbemiddeling.

Twee medewerkers van de dienst recherche volgden een opleiding rond het beter beheer van het onderzoek – GES (train the trainer) .

2. Interne opleidingsvergaderingen

Er vinden jaarlijks drie opleidingsvergaderingen plaats voor het personeel. Opdat alle medewerkers hieraan zouden kunnen deelnemen worden de vergaderingen gespreid over meerdere dagen. De medewerkers worden voor de trimestriële vergaderingen opgesplitst in 2 kleinere groepen.

Tijdens de opleidingsvergaderingen worden nieuwe omzendbrieven en richtlijnen verduidelijkt en beleidsbeslissingen en -resultaten toegelicht. Er worden tijdens de vergaderingen verschillende vragenrondes (korpschef – Directeur OPS – Directeur PLIF) georganiseerd. Na elke vergadering wordt een broodjeslunch aangeboden. Het is de bedoeling dat de medewerkers samen gaan eten. Door de organisatie van de oefeningen VFC in de namiddag was het voor de operationele medewerkers niet mogelijk om de nodige tijd te nemen om te lunchen.

De manier waarop de vergaderingen worden georganiseerd werd verder herwerkt in 2017. Voortaan wordt gesproken over terugkomdagen. Deze nemen een volledige dag in beslag. De voormiddagen zijn vooral gericht op informatie-uitwisseling. Het namiddagprogramma wordt ingevuld volgens bepaalde thema’s. Tijdens de eerste vergaderingen van 2018 werd gewerkt rond het thema integriteit aan de hand van een dilemmatraining. Er werden verschillende inspanningen geleverd om de kwaliteit van de aangeboden informatie te verhogen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beroep gedaan op externe sprekers. Daarnaast wordt er ook meer ruimte voorzien voor pauzes en informele contacten.