Vaststellingen 2016 – Verkeer

1. Verkeersongevallen

In 2016 werden er binnen de politiezone 424 verkeersongevallen geregistreerd. Van deze ongevallen gebeurden er 43,63% op gewestwegen en 56,37% op gemeentewegen. Het totaal aantal ongevallen is in vergelijking met 2015 dus verder gedaald van 431 naar 424.

EvolutieVO
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

In het totaal gebeurden er 71 ongevallen met gekwetsten. Hierbij raakten 87 mensen gewond. Van deze gewonden waren er 76 licht gekwetsten en 11 zwaar gekwetsten. Er vielen in 2016 geen verkeersdoden te betreuren.

De voornaamste oorzaken van de verkeersongevallen waren het uitvoeren van manoeuvres (inhalen, afslaan, verlaten parking,…) en onaangepaste snelheid. 99 ongevallen werden veroorzaakt doordat een foutief manoeuvre werd uitgevoerd. Daarnaast gebeurden er 61 ongevallen ten gevolge van onaangepaste snelheid. In vergelijking met 2015 blijkt dat het aantal ongevallen waarbij één of meerdere bestuurders onder invloed waren opnieuw een lichte daling kent van 44 naar 33.

In de gemeenten Lennik (117), Gooik (95) en Galmaarden (78) gebeurden het merendeel van de ongevallen. In Bever werden het minst aantal verkeersongevallen geregistreerd, met name 23.

VerdelingVO
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Opmerkelijk is de vaststelling dat bijna de helft van de ongevallen te maken heeft met vluchtmisdrijf. De zone is er in geslaagd om 46,08% van de feiten hiervan op te helderen.

EvolVM.png
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Er werden 364 ademtesten afgenomen van bestuurders die betrokken waren bij een verkeersongeval. Van de afgenomen ademtesten waren er 2 alarm (0,55%) en 26 positief (7,14%). In 28 gevallen werd het rijbewijs ingetrokken. 3 keer was er sprake van inhouding rijbewijs.

2. Onaangepaste snelheid

Onbemande snelheidscontroles

In 2016 werden er in het totaal 7 348 478 voertuigen gecontroleerd door middel van onbemande controles. 1 339 bestuurders reden sneller dan de tolerantie.

In vergelijking met 2015 zien we dat het aantal uitgevoerde uren onbemande controles is afgenomen. Bijgevolg daalde ook het aantal gecontroleerde voertuigen en daalde het aantal overtredingen.

Er werden 608 onmiddellijke inningen en 769 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van snelheidsovertredingen vastgesteld met de onbemande camera’s.

Bemande snelheidscontroles

In 2016 werden 860 uren bemande snelheidscontroles uitgevoerd. In vergelijking met 2015 (59 uren) werd het aantal uren bemande controle nog verder opgevoerd.Hierbij werden in totaal 263 156 voertuigen gecontroleerd. 17 160 bestuurders reden sneller dan de tolerantiegrens.

Er werden 13 649 onmiddellijke inningen en 133 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van snelheidsovertredingen vastgesteld met de bemande camera.

3. Alcohol en drugs aan het stuur

7,78% van het aantal ongevallen in de zone is te wijten aan het gebruik van alcohol/drugs aan het stuur.

Er werden 9 zonale acties gehouden. De interventiedienst heeft in 2016 228 keer gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal werden bij deze acties 1 528 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden er 47 overtredingen vastgesteld.

Het aantal afgenomen ademtesten tijdens alcoholcontroles daalt. Momenteel slagen we er nog niet in om de dienst interventie alle vooropgestelde haltes te laten uitvoeren. De doelstelling voor 2016 bedroeg 1095 haltes. Hiervan werden er slechts 238 effectief uitgevoerd. De afgelopen jaren blijft het aantal interventies en tussenkomsten in de politiezone stijgen. Rekening houdende met de bestaande capaciteit, is het niet mogelijk om de dienst interventie te belasten met het uitvoeren van haltes op het vooropgesteld niveau.