Acties 2016 – Verkeer

Om het aantal verkeersongevallen met gewonden op het grondgebied van de zone terug te dringen wordt enerzijds de onaangepaste snelheid en het agressief rijgedrag aangepakt en anderzijds het misbruik van alcohol en drugs achter het stuur.

1. Onaangepaste snelheid en agressief rijgedrag

Er werd een actieplan opgesteld per gemeente. Om hiertoe te komen werden alle aan snelheid gerelateerde ongevallen en alle aan alcohol en drugs gerelateerde verkeersongevallen van de voorbije 3 jaar in kaart gebracht en geanalyseerd. Op die manier werden de knelpunten met betrekking tot de snelheidsproblematiek in kaart gebracht. Op die plaatsen waar de combinatie snelheid en ongevalrisico zeer hoog was werd zeer repressief opgetreden en werden maximaal controles uitgevoerd. Deze controles werden uitgevoerd volgens een vooropgesteld prioriteitenschema.

Ook in de aanpak van de ongevallen met vluchtmisdrijf wordt gewerkt met een actieplan. In 2016 werden er 48 controleacties uitgevoerd.

De politiezone wenst ook de nodige transparantie aan de dag te leggen omtrent haar snelheidsbeleid. Maandelijks worden een aantal controles aangekondigd via de lokale pers en de website van de zone. De resultaten van deze controles worden eveneens aan de bevolking bekendgemaakt.

2. Alcohol en drugs achter het stuur

In 2016 werden 33 alcoholgerelateerde ongevallen vastgeld.

Elk jaar worden een aantal interzonale acties georganiseerd tegen alcohol en drugs in het verkeer. In 2016 waren dit er 9. Daarnaast engageerden wij er ons ook toe om maximaal mee te werken aan bovenlokaal georganiseerde preventieve acties tegen alcohol en drugs in het verkeer (BOB-campagne BIVV, acties provincie Vlaams-Brabant).