Sluikstort – 2020

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “sluikstort” kende een stijging met 16,16% t.o.v. 2019.

Binnen de zone werd een team Omgeving opgericht. Dit team bestaat uit 1 hoofdinspecteur. Deze wordt sporadisch bijgestaan door een wijkinspecteur die “Omgeving” als taakaccent kreeg toegewezen. Deze beide medewerkers zijn opgeleid tot milieutoezichthouder. De installatie van het Team Omgeving heeft ervoor gezorgd dat er meer dossiers konden worden behandeld. Daarnaast kon er ook een grotere bewustwording en grotere meldingsbereidheid bij de lokale bevolking worden vastgesteld.  De meeste gemeenten beschikken over een lokaal meldpunt dat steeds beter gekend is bij de inwoners van de zone.

Een groot aandeel van de inbreuken werd vastgesteld op het grondgebied van de gemeenten Galmaarden en Lennik.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen enkele buurtbewoners, de gemeente- en politiediensten en de lokale supermarkten kon een sluikstorter uit Galmaarden worden betrapt. Naar aanleiding hiervan werden er in totaal 7 processen-verbaal inzake ‘sluikstort’ opgesteld.

Er werd de afgelopen jaren geïnvesteerd in een nauwere samenwerking met de milieutoezichthouders van de gemeente Lennik. Een plan van aanpak werd uitgewerkt voor de inzet van de sluikstortcamera. Dit resulteerde in meer vaststellingen. Vanuit de gemeente werd ook op een actieve manier deelgenomen aan de week van de handhaving. De zone verleende haar medewerking aan 2 controle-acties op zwerfvuil.

Daarnaast kan ook de pandemie een invloed hebben gehad op een stijging van de cijfers. Bij het begin van de crisis werden de recyclageparken gesloten waardoor meer afval werd gedumpt. Mensen gingen ook meer wandelen. Hierdoor kon sluikstorten vaker word opgemerkt.r.