Samenstelling – Personeelskader

1. Wijziging personeelsformatie

Tijdens de Politieraad van 23.03.2015 werd de formatie van de politiezone Pajottenland gewijzigd. Deze aanpassing diende een oplossing te bieden voor de dringende capaciteitsproblematiek bij de dienst interventie. Door een aantal externe ontwikkelen (stijging aantal interventies, invoering Salduz, splitsing Halle – Vilvoorde, toenemend aantal evenementen en de daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen steeg de behoefte aan meer inspecteurs binnen de politiezone. Er werd, na interne verschuiving en optimalisatie, een verhoging doorgevoerd van 1 FTE. Hierdoor werd de effectieve operationele capaciteit verhoogd met 3 inspecteurs en 1 agent van politie.

In 2016 wijzigde de pensioenwetgeving. Hierdoor drong zich opnieuw een aanpassing van de bestaande personeelsformatie op. Door de invoering van het eindeloopbaanregime ontstond de mogelijkheid voor operationele personeelsleden (minimum 58 jaar) om een aangepaste betrekkingaan te vragen binnen de geïntegreerde politie. Daarnaast werd ook het NAVAP-systeem ingevoerd. Hierdoor kan een lid van het operationeel kader, wanneer het voldoet aan bepaalde voorwaarden, genieten van een non-activiteit voorafgaand aan zijn pensionering. De Politieraad ging in zitting van 13.06.2016 akkoord om het niveau basiskader vanaf 01.07.2016 uit te breiden met de creatie van de functie van “inspecteur APO/LIK/Wijk”. Deze inspecteur zal in eerste instantie instaan voor de informatieverwerking van de ANPR-camera’s. Aanvullende neemt hij administratieve taken over van de wijkwerkers. Dit moet er voor zorgen dat er binnen de wijkwerking meer operationele capaciteit vrijkomt op het terrein. Gezien de ingevoerde einde loopbaanmaatregelen (aangepaste betrekking en NAVAP) vanuit de federale regering worden ondersteund en voorzien van subsidies bleef de financiële impact van deze personeelsuitbreiding beperkt.

De Politieraad heeft in zitting van 27.03.2017 de personeelsformatie gewijzigd. Hierdoor stijgt het aantal statutaire personeelsleden van 74 naar 81. Deze goedkeuring zal op termijn (bij aanstelling nieuwe korpschef) ook tot gevolg hebben dat de zone evolueert van klasse 1 (kleiner dan 75) naar klasse 2 (groter of gelijk is aan 75 en kleiner dan 150).

PersoneelsformatieOPS

PersoneelsformatieCalog

2. Invulling personeelskader

VerhoudingMV.png

3. Capaciteitsbesteding

In 2017 werkten wij met alle personeelsleden samen 134 742 uren. Reken daarbij 1 voltijdse medewerkers die was afgedeeld naar het CIC, allerlei onbeschikbaarheden bijvoorbeeld wegens verlof of ziekte en je komt aan een netto capaciteit van 101 498 mensuren. Dit bedraagt 75,33% ten opzichte van de bruto capaciteit.

Capa17