Opleidings-en competentiebeleid

Resultaten 2021

Knelpunten

Het evaluatiegebeuren werd onder de loep genomen. Er werden verschillende problemen vastgesteld. Door recente wijzigingen binnen de organisatie kregen verschillende medewerkers een andere evaluator toegewezen. Deze aanpassingen werden nog niet allemaal doorgevoerd. Daarnaast werd ook vastgesteld dat er veel achterstand was bij de lopende evaluaties.

Methodiek

Er werden verschillende methodieken bekeken en voorgelegd aan specialisten inzake
evaluatieprocessen.


De noden en doelstellingen voor een kwalitatieve wijze van evalueren werden verfijnd.

Er werden onverwachte problemen gedetecteerd. Zo gaven de teamchefs aan nood te hebben aan extra vorming om de evaluaties in GALOP in te voeren. Hiertoe werd een interne vorming georganiseerd waaraan alle teamchefs hebben deelgenomen. Indien nodig werd nadien ook nog individuele begeleiding voorzien.

Het uitschrijven van de methodiek in een korpsrichtlijn diende noodgedwongen te worden uitgesteld in afwachting van een goedgekeurde methodiek. De evaluatoren worden wel opgevolgd en verwittigd wanneer een evaluatietermijn dreigt te verstrijken.

Opleiding

De evaluatoren kregen een eerste opleiding omtrent de registratie van de afgenomen evaluaties. Hierdoor werd de timing voor de uitwerking van de methodiek opgeschoven. Van zodra de methodiek definitief is bepaald kan worden overgegaan tot de vorming van de evaluatoren.

Evaluatiegesprekken

De gesprekken met een gespecialiseerde firma aangaande de te implementeren methodiek werden afgerond.

Het idee is om te starten vanuit een open gesprek met de medewerker. De nodige vaardigheden hiertoe worden verder aangeleerd in samenwerking met de consultants van Search & Selection.