Opleidings-en competentiebeleid

Resultaten 2020

Knelpunten

Het evaluatiegebeuren werd in 2020 onder de loep genomen. Er werden verschillende problemen vastgesteld. Door recente wijzigingen binnen de organisatie kregen verschillende medewerkers een andere evaluator toegewezen. Deze aanpassingen werden nog niet allemaal doorgevoerd. Daarnaast werd ook vastgesteld dat er veel achterstand was bij de lopende evaluaties. In 2021 worden alle bestaande knelpunten verder weggewerkt.

Methodiek

Er zal een methodiek worden uitgewerkt op maat van de zone. Hierdoor is er ook nood aan een opleiding die specifiek gericht is op de werkwijze die binnen de zone wordt gehanteerd. Ten gevolge van de coronacrisis kon hierover nog geen verder overleg worden gepleegd. Dit wordt prioritair aangepakt in 2021.

Opleiding

Van zodra de methodiek definitief is bepaald kan worden overgegaan tot de vorming van de evaluatoren. De vooropgestelde doelstellingen rond de uitwerking van een methodiek konden ten gevolge van de coronacrisis niet worden gehaald.

Evaluatiegesprekken

Door de beperkingen die de coronacrisis ons oplegde was het niet mogelijk om een nieuwe richtlijn uit te schrijven. Dit kan pas van zodra de methodiek binnen de zone is uitgewerkt. Nadien dient de richtlijn ook nog te worden goedgekeurd.