Interne communicatie

Resultaten 2021

Uitbouw vernieuwd intranet

Een eerste doelstelling had betrekking op het ondersteunen van medewerkers die zelf actief op zoek gaan naar informatie. Hierbij werd de focus gelegd op het makkelijker toegankelijk maken van informatie. Daarnaast dient de aangeboden informatie op een gestructureerde en begrijpbare manier worden aangeboden.

Er werd, binnen de werkgroep interne communicatie, nagedacht over de manier waarop een nieuw intranet kon worden uitgebouwd. Als politiezone beschikken we over Office 365, en dus ook over SharePoint. Omdat dit platform tal van voordelen (overal beschikbaar met internettoegang, uitgebreide zoekfunctie, gebruiksvriendelijk, mogelijkheid om te personaliseren,…) omvat, werd dit weerhouden als basis. Ook andere politiezones gebruiken dit platform. Het intranet van de PZ Leuven werd meermaals vermeld als goed voorbeeld. Vanuit de PZ Leuven werd, voor de leden van de werkgroep, een infosessie opgezet over hun manier van werken.

De uitbouw van het vernieuwd intranet werd nog niet gerealiseerd. Er werden binnen de SharePoint omgeving wel al initiatieven genomen om bepaalde operationele info te centraliseren in een briefingtool. Hier is onder meer info terug te vinden over op te volgen personen, Corona, nieuwigheden in wetgeving en procedures.

Stimuleren en ondersteunen leidinggevenden bij communicatie beleidsbeslissingen

Via een tweede doelstellingen wensten we onze medewerkers op een actieve manier te informeren. Hierbij zouden duidelijke afspraken gemaakt worden rond het delen van informatie.

Het ManTeam+ werd geïntegreerd in het TactOps. Wekelijks nemen de medewerkers van PLIF deel en geven ze een overzicht van lopende dossiers en aankopen. Er wordt gepeild naar gebreken en behoeften. Nadien geeft de korpschef een stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw. Nadien gebeurt er een rondvraag bij alle diensthoofden. Dit geeft hen de kans om extra verduidelijking te vragen bij bepaalde geruchten of bezorgdheden te uiten zodat dit heel snel kan gekortsluit worden. Hierdoor is het TactOps+ een belangrijke communicatielijn geworden binnen de zone.

Organisatie personeelsvergaderingen

Via een derde doelstelling wensten we mogelijkheden te creëren om via onze interne communicatie op zoek te gaan naar manieren om onze medewerkers meer betrokken te maken en zich meer verbonden te laten voelen.

Fysiek samenkomen met het volledige korps was niet haalbaar in 2021 door COVID-19.

Facebookpagina PZ Pajottenland

In een vierde doelstelling ten slotte kwam het accent te liggen op de externe focus. Hier werd de ambitie gelegd bij de lancering van een eigen Facebook-pagina.

Om dit uit te werken werd een stappenplan opgezet:

• Knelpunten in kaart brengen
• Visie uitstippelen
• Verantwoordelijkheden vastleggen
• Dagelijks beheer & ondersteuning
• Evaluatie

Wegens een zwangerschap kon een inspecteur interventieniet langer operationeel worden ingezet. Door haar kennis en de vrij gekomen capaciteit werd zij ingezet voor uitwerking project sociale media. Begin april 2020 werd facebook gelanceerd. Momenteel beheren een drietal medewerkers deze pagina.