Drugs

Resultaten 2021

Beeldvorming

Om de problematiek op een gedegen manier te kunnen aanpakken was het belangrijk om in een eerste fase een correct beeld te krijgen van het fenomeen. Dit gebeurde aan de hand van een analyse van alle drugsfeiten in de zone uit het afgelopen jaar. De nadruk kwam hierbij te liggen op daderprofielen, minder-/meerderjarigen, pleegplaats, modi operandi en soorten drugs. Daarnaast werd er ook nog een analyse doorgevoerd van de uitgevoerde gecoördineerde acties m.b.t. drugscontroles in de zone 2017 – 2020).

Uitvoeren drugscontroles

In 2021 wensten wij op regelmatige basis drugscontroles uit te voeren op onder meer evenementen. Ten gevolge van de coronacrisis konden de vooraf ingeplande acties niet worden uitgevoerd.

Samenstellen projectgroep

Het was de bedoeling om in 2021 een projectgroep samen te stellen die, op basis van de beeldvorming, projectmatig zou nadenken over de aanpak van de drugsproblematiek in onze zone. De medewerkers werden hierover bevraagd. Hieruit bleek dat er in eerste instantie nood is aan interne vormingen over de drugsproblematiek.

Productkennis

Tijdens de interne vormingsmomenten zouden de medewerkers de kans krijgen om hun productkennis verder uit te breiden. De organisatie van deze opleidingsmomenten gebeurt met de nodige ondersteuning vanuit de federale politie (DJSOC). Op die manier wordt getracht om e vaststellingen nog kwaliteitsvoller te maken. Gelet COVID-19 werden deze vormingsmomenten uitgesteld, gezien deze fysiek zouden moeten plaatsvinden.

Uitwerking zonale aanpak

Het idee was om in 2021, in overleg met het Parket en de federale politie (DJSOC), een zonale aanpak uit te werken voor de drugsproblematiek. Het accent zou hierbij komen te liggen op kwaliteitsvolle vaststellingen. 

Deze doelstelling bleek, conform de vooropgestelde normen, niet realiseerbaar.

Cijfers 2021