Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Resultaten 2020 – Drugs

Beeldvorming

Om de problematiek te kunnen aanpakken is het belangrijk om in een eerste fase een correct beeld te krijgen van het fenomeen. Hiertoe werd een analyse doorgevoerd van de drugsfeiten in de zone uit het afgelopen jaar. De nadruk komt hierbij te liggen op daderprofielen, minder-/meerderjarigen, pleegplaats, modi operandi en soorten drugs. Daarnaast wordt er ook nog een analyse doorgevoerd van de uitgevoerde gecoördineerde acties m.b.t. drugscontroles in de zone (afgelopen 3 jaar).

Voor de uitvoering van de beeldvorming werd een beroep gedaan op de ondersteuning van een student criminologie (3e bachelor) van de VUB. Gedurende een 300 uur durende stage, bij het team Jeugd & Gezin, heeft deze zich in hoofdzaak bezighouden met de beeldvorming van het druggebruik en de drughandel binnen onze zone.

Interne vorming

Eén medewerker van de zone wordt opgeleid (basis) als SPOC (Single Point of Contact) Drugs. Deze zal binnen het domein “drugs” zoveel mogelijk expertise trachten op te bouwen, en zal bovendien fungeren als aanspreekpunt binnen de zone.

In beeld brengen partners voor zonale aanpak

De aanpak van de drugsproblematiek dient op een geïntegreerde manier te gebeuren. Daarom wordt in 2020 nagegaan met welke partners en op welke manier een samenwerking kan worden opgezet. De focus komt hierbij te liggen op overleg, probleemdetectie en informatie-uitwisseling. Het is de bedoeling om in een eerste fase een samenwerking op te zetten met de IPA (intergemeentelijke preventiemedewerker), de scholen en de organisatoren van evenementen.

Uitvoeren drugscontroles

Er zullen op regelmatige basis drugscontrolesworden uitgevoerd. Ten gevolge van de coronacrisis konden een paar van de vooraf ingeplande acties in 2020 niet worden uitgevoerd.