Resultaten 2017 – Onthaal & Wijk

Aanwervingen & Personeelsverloop

Op 1 september 2017 verliet een wijkinspecteur van de gemeente Bever de politiezone Pajottenland. Hij ging geen nieuwe uitdaging aan binnen een andere politiezone. Hij wordt voorlopig (detachering gedurende 6 maanden) vervangen door een inspecteur die tot op heden actief als inspecteur binnen de dienst interventie.

Een wijkinspecteur van de gemeente Lennik nam, in aanloop naar zijn pensionering een aangepaste functie op. Hij wordt voornamelijk worden ingezet bij de uitvoering van de onthaaldiensten.

Op termijn plant de politiezone een verdere optimalisatie van de wijkwerking. In 2017 werd reeds gestart met een werkgroep rond de structurele hervorming van de wijk. Hierbij werden de wijkcoaches en de inspecteurs betrokken.

Infrastructuur & Middelen

De voordeur van de centrale post in Kester was defect. Hierdoor kon het gebouw niet goed meer worden afgesloten. In september 2017 werd een nieuwe voordeur geïnstalleerd.

De oude GSM-toestellen van de wijkwerkers werden vervangen door smartphones.

In 2017 kregen de wijkdiensten van Galmaarden en Pepingen een nieuw dienstvoertuig ter beschikking. De budgetten voor deze aankopen werden reeds vastgelegd in 2016.

Evenementen

Bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan in 2017 werd vooropgesteld om de politie-inzet tijdens ordediensten in de periode 2017-2019 verder te optimaliseren. Het doel was om de effectieve inzet bij wielerwedstrijden te laten dalen met 35%. Midden 2017 wordt vastgesteld dat het aantal evenementen op het grondgebied van de zone nog verder is gestegen. Hierdoor lijkt het behalen van de doelstelling onhaalbaar geworden. Er wordt voorgesteld om een betere kosten-baten afweging te maken bij de organisatie van kleinere wielerwedstrijden. Er kunnen bijvoorbeeld quota worden opgelegd voor wedstrijden met minder dan 50 ingeschreven deelnemers. Zo kan er een startverbod gelden wanneer er geen 40 deelnemers aanwezig zijn bij de start van de wedstrijd. Daarenboven kunnen parkoers die gewestwegen volgen of kruisen ook worden geweigerd, zodat er minder politie-inzet noodzakelijk is.

In 2017 werden er in de politiezone Pajottenland 339 evenementen geregistreerd (Bepad).

Evenementen17.png
Bron: Federale Politie – DGR/DRI – Bepad

Om al deze evenementen in goede banen te leiden werden er 271 eigen medewerkers ingezet. Vanuit het interventiekorps (CIK) van de federale politie kwamen 11 medewerkers versterking bieden.