Resultaten 2017 – LICC

Uitbouw LICC

De laatste jaren kent de criminaliteit binnen de zone een stijging. Zo neemt het aantal diefstallen in gebouwen gestaag toe. Ook het aantal gevallen van intra-familiaal geweld blijft hoog en vraagt steeds meer interventies van de politie. Ondanks de reeds geleverde inspanningen, nemen de problemen van overlast in de hotspots maar licht af. De overlast door loslopende dieren is exponentieel (stijging met 65% t.o.v. 2015). De grote aanwezigheid van (legale) wapenbezitters en -verzamelaars in de zone vereist een adequate opvolging en sluikstorten en zwerfvuil blijft een doorn in het oog. Daarenboven vraagt de verhoogde waakzaamheid en permanente informatievergaring met betrekking tot de dreiging en de ontwikkeling van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme vooral bijkomende capaciteit voor informatieverwerking en opvolging (individuele targetting). Dit zowel op het terrein, als in de backoffice voor de analyse en verwerking van de bekomen informatie. De instroom aan informatie is zeer sterk gestegen en vereist een snelle en adequate afhandeling. Het gebruik van moderne technologie (ANPR en camera’s) levert een directe meerwaarde op voor het onderzoek, maar ook de voorkoming van gerechtelijke misdrijven en verkeersinbreuken (en verkeersslachtoffers). De backoffice behandeling vereist echter extra capaciteit en technische en analytische knowhow. Het invoeren van SALDUZ+, en de “individuele targetting” heeft ingrijpende gevolgen op de werking van de zone en haar beschikbare capaciteit en flexibiliteit. Rekening houdende met deze elementen werd beslist dat de bestaande diensten LIK en APO verder uitgebouwd en versterkt dienen te worden.

Aanwervingen & Personeelsverloop

Midden 2017 verliet een medewerker (hoofdinspecteur) de dienst dagcoördinator en werd adjunct-diensthoofd van de interventiedienst. Twee medewerkers van de zone die slaagden voor de opleiding tot hoofdinspecteur zijn sinds juli 2017 terug aan de slag gegaan binnen de zone als dagcoördinator.

Om binnen de politiezone een volwaardig LICC te kunnen uitbouwen werd in 2017 gestart met de aanwerving van 2 extra medewerkers. De functie van officier werd opengesteld via de mobiliteitscyclus. Deze officier zal de rol van diensthoofd LICC op zich nemen. Daarnaast werd er ook een vacature gepubliceerd voor een analist (niveau B). Deze aanwerving verloopt via een externe procedure (JobPol).

Crisisbeheer

Op 1 januari 2017 werd het platform ‘ICMS’ (Incident & Crisis Management System) in gebruik genomen. Dit betreft een nieuw nationaal digitaal platform voor noodplanning en crisisbeheer. Het platform kan worden ingezet bij bijvoorbeeld grote evenementen of incidenten (noodsituaties). In dergelijke gevallen zal de rol van de DC’s eruit bestaan om de daar binnenkomende informatie te coördineren en door te geven aan de officieren en andere medewerkers op terrein.

Automatische nummerplaatherkenning (ANPR)

In 2017 werden er voor de periode januari – augustus reeds 1 252 retroactieve opzoekingen uitgevoerd in de databank. Dit betrof zowel bevragingen op vraag van externe politiediensten, als bevragingen door de eigen diensten (recherche, LIK,…).