Resultaten 2014 – 2019 Verkeer

Cijfergegevens

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Activiteiten

Opdat het aantal verkeersongevallen op het grondgebied van de zone stabiel zou blijven werd enerzijds ingezet op de aanpak van onaangepaste snelheid in het verkeer en anderzijds op het misbruik van alcohol en drugs achter het stuur. Snelheidscontroles gebeurden via bemande en onbemande camera’s. Sinds 2016 werden er ook trajectcontroles uitgevoerd op het grondgebied van de politiezone. Het aantal alcoholcontroles werd vanaf 2017 drastisch opgedreven. De interventieploegen werden extra aangespoord om haltes uit te voeren met de focus op alcohol- en drugscontrole. Er werden jaarlijks verschillende zonale acties georganiseerd tegen alcohol en drugs in het verkeer. Daarnaast engageerde de zone er zich toe om maximaal mee te werken aan bovenlokaal georganiseerde preventieve acties tegen alcohol en drugs in het verkeer (BOB-campagne BIVV, acties provincie Vlaams-Brabant).

Bij de aanpak van de problematiek van ongevallen met vluchtmisdrijf ging bijzondere aandacht uit naar de beperking van de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij. Dit gebeurde door het grondig onderzoek naar vluchtmisdrijven. Om een verhoging van de ophelderingsgraad te bekomen, werd het gebruik van de camera’s maximaal aangewend als een belangrijk hulpmiddel. Er werden ook specifieke acties opgezet op niet-verzekering. De opvolging van de niet-verzekering gebeurde via het ANPR-systeem.

De politiezone Pajottenland heeft verschillende inspanningen geleverd om de overlast veroorzaakt door vrachtvervoer in de woonkernen te laten afnemen. Het accent lag hierbij vooral op de controle van de tonnagebeperkingen op sluipwegen. Er werden verschillende acties uitgevoerd, waaronder een actie in samenwerking met de diensten van de Douane. Daarnaast werd de problematiek opgevolgd door middel van tellingen.