Resultaten 2014 – 2019 Leefmilieu

Cijfergegevens

Bron: DGR/DRI/BIPOL (Criminaliteitsbaromter)

Acties

De aanpak van de sluikstortproblematiek gebeurde sinds 2017 door middel van een actieplan. De uitwerking hiervan werd toevertrouwd aan een aspirant-middenkader in het kader van zijn uit te voeren stage. Er werd ook overgegaan tot de aankoop en inzet van een camera ter detectie van sluikstort. Door tal van praktische problemen (korte levensduur batterij, beperkte HD-opslag, ophangen camera kan enkel met behulp van een hoogtewerker, …) kon de sluikstortcamera tot op heden niet optimaal worden ingezet. In de loop van 2018 werden de problemen met de sluikstortcamera geïnventariseerd en werd er op een constructieve manier naar oplossingen gezocht. Jammer genoeg zijn nog niet alle problemen van de baan.

Vanaf 2018 werden de geregistreerde inbreuken, op het niveau van de politiezone, gecentraliseerd in een databank “sluikstorten”. In die databank werden ook alle feiten geregistreerd die werden verzameld door het Agentschap Wegen en Verkeer en de verschillende gemeenten van de zone.  Alle geregistreerde feiten werden geanalyseerd. In de gedetecteerde probleemzones kon worden overgegaan tot verhoogd toezicht. Dit verhoogde toezicht kon onder meer de plaatsing van de sluikstortcamera inhouden. De gegevens uit de databank werden aangewend voor een optimale inzet van de sluikstortcamera voor handhaving. De aansturing van de camera gebeurde dus puur objectief.

In 2018 werd onder meer ingezet op sensibilisering via de scholen. Omdat veel meldingen van sluikstorten blijven hangen op het niveau van de gemeenten werd de mogelijkheid om sluikstort te melden ook toegevoegd aan het online centraal meldpunt van de politiezone. De locaties waar sluikstort werd vastgesteld, werden zo snel mogelijk gereinigd door de gemeentediensten. Nadien werden borden geplaatst, zodat voorbijgangers zien dat deze locatie werd gereinigd.