Resultaten 2014 – 2019 Diefstallen met braak

Cijfergegevens

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen vaststellingen

Activiteiten

Preventie – Raad geven

Vanuit de wijkwerking werd vrijblijvend diefstalpreventieadvies aangeboden. De diefstalpreventieadviseurs (DPA) kwamen aan huis en leverden advies over maatregelen die genomen kunnen worden om de woning beter te beveiligen. Naast de individuele preventieadviezen werden er ook op regelmatige basis preventieteksten verspreid met info en tips via de website en de gemeentelijke infoblaadjes. Slachtoffers van inbraken kregen via e-mail een informatiefolder met preventietips toegezonden. Binnen de politiezone werd een vakantietoezicht aangeboden. Iedereen die een vakantie in binnen- of buitenland had gepland, kon dit aanvragen. Politiepatrouilles voerden op regelmatige basis een controle uit. Ook de Buurt Informatie Netwerken (BIN) speelden een rol in de strijd tegen woninginbraken. Het uitgestrekte karakter van de zone maakte dat de politie-inspecteurs niet overal tegelijk aanwezig konden zijn. Bovendien werd reeds meerdere keren vastgesteld dat relevante informatie van inwoners de politiediensten pas laattijdig bereikte. Door het BIN verliep de doorstroming van informatie sneller en efficiënter. Bovendien kon via het BIN het veiligheidsgevoel worden verhoogd en de sociale controle worden bevorderd. Het vormde dan ook een ideaal platform om preventieve informatie door te geven.

Ontraden

Vanuit de zone werd actief deelgenomen aan de gecoördineerde, grootscheepse controleacties op arrondissementeel niveau, de zogenaamde EXIT-acties.

Er werden in de periode 2014 – 2018 regelmatig zonale controleacties georganiseerd, waarbij zowel gewerkt werd met anonieme voertuigen als herkenbare dienstvoertuigen. Daarnaast werden er ook anti-diefstalpatrouilles ingepland volgens analyses naar werkwijze daders, tijd en plaats.

Sinds 2014 wordt in België een nationale actiedag “1-dag-niet” tegen woninginbraken georganiseerd. De politiezone nam hier aan deel.

Reguleren

Om de kwaliteit van de vaststellingen te blijven verhogen werden alle opgestelde documenten (PV, VIEW, RIR,…) binnen de zone gecontroleerd op hun kwaliteit en bruikbare informatie. Daarnaast vond er op de plaats van de feiten een controle plaats op de kwaliteit van de vaststellingen. De leden van de dienst interventie volgden in november 2018 een opleiding “diefstallen met inbraak”. De doelstelling van deze opleiding was het nog verder verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen.

Om de kwaliteitsafhandeling van diefstallen uit gebouwen beter te kunnen opvolgen werd in 2013 een databank in het leven geroepen. Deze werd in de periode 2014 – 2018 constant bijgestuurd. Dankzij deze databank gebeurde de opvolging van de nog te ondernemen acties (buurtonderzoek, dringende seining, slachtofferhulp, …) overzichtelijker.

Om de informatie binnen het korps optimaal te verspreiden aan de verschillende medewerkers werd gebruik gemaakt van de systemen Infocop en Infopop. In de loop van 2018 werd gestart met de verspreiding van de informatie via Sharepoint. Zowel op arrondissementeel, als op zonaal niveau werden er regelmatig overlegmomenten georganiseerd om de doorstroming van informatie te verbeteren.

Onderzoek

De opvolging van het onderzoek geschiedt sinds 2013 aan de hand van een uitgebreide specifieke databank“woninginbraken” met regelmatige evaluatie en rapportering. Door de onderzoeken kwaliteitsvoller af te handelen werd getracht om de ophelderingsgraad van de feiten te verhogen.

Het LABO van de federale politie werd intensief en systematisch opgeroepen.

De vaste of mobiele ANPR-camera’s werden optimaal ingezet door de organisatie van acties met interceptie op basis van geregistreerde hits. In dit kader werd in de zone een volledig cameraplan geïmplementeerd.

Nazorg

Slachtoffers van een woninginbraak werden telefonisch gehercontacteerd. Wanneer het slachtoffer dat wenste, werd er binnen de 30 dagen na de feiten een herbezoek gebracht door de wijkinspecteur. Tijdens dit bezoek werd technopreventief advies verleend. Daarnaast werd nagegaan welke de (psychologische) gevolgen van de inbraak waren voor het slachtoffer en werd desgevallend doorverwezen naar gepaste hulp.