Overleg in de zone

DirCom

Het Directiecomité bestaat uit de korpschef, de directeur Operaties en de directeur PLIF. De vergadering vindt maandelijks plaats.

Tijdens deze vergadering worden beleidsbeslissingen genomen op het vlak van personeel en middelen en de operationele werking van het korps.

 

TactOps+

Het TactOps+ bestaat uit alle officieren, middenkaders, adviseurs en consulenten van de zone. Tijdens de vergaderingen worden algemene korps- en beleidsaangelegenheden besproken. De lopende dossiers vanuit PLIF (bijvoorbeeld aankopen materiaal) zijn telkens terugkerende agendapunten. Er worden tevens afspraken gemaakt omtrent de uniforme operationele werkwijze van de medewerkers.

De vergadering vindt wekelijks plaats op dinsdagvoormiddag vanaf 9 uur. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om agendapunten aan te brengen.

 

Om de belangrijkste operationele informatie bij elke medewerker te krijgen worden dTactOpse diensthoofden van de verschillende functionaliteiten (interventie, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening en verkeer) wekelijks samengeroepen. Tijdens het overleg wordt een overzicht gebracht van de belangrijkste operationele informatie en van de lopende gerechtelijke onderzoeken. Tevens wordt een evaluatie gemaakt van de afgelopen interventies en evenementen.

Dit overleg vindt plaats op dinsdagvoormiddag na het TactOps+.

 

Korpsdagen

Twee keer per jaar wordt er binnen de zone een korpsdag gehouden. Eén ervan wordt georganiseerd vanuit een bepaalde dienst binnen het korps, één ervan is in organisatie van het directiecomité.  De deelname eraan is verplicht voor alle medewerkers. Deze dagen worden uitgewerkt rond een bepaald thema. Ze kunnen zowel worden opgezet in het kader van informatieoverdracht als onder de vorm van een teambuilding.

 

Wijkvergaderingen.png

In elke gemeente wordt op regelmatige basis een wijkoverleg georganiseerd. Dit wijkoverleg wordt aangestuurd door de burgemeester en bijgewoond door de wijkcoördinator en de betrokken wijkinspecteurs. Tijdens dit overleg legt de burgemeester problemen voor aan de politie waarvan hij door de bevolking op de hoogte werd gebracht. Ook de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en de politiediensten wordt hier op elkaar afgestemd.

 

VergaderingInt

De leden van de interventiedienst komen twee keer per jaar samen om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsmatige en operationele zaken betreffende de interventiedienst besproken. Daarnaast is er ruimte voor opmerkingen en suggesties van de interventieleden om de werking van de dienst te verbeteren.

 

Werkgroepen

De bestaande maandelijkse vergaderingen van het beleidsondersteuningsteam (BOT) worden sinds 2016 georganiseerd volgens een nieuwe formule. In plaats van het BOT worden thematische werkgroepen opgericht met een personeelssamenstelling per thema (bv. aanwervingen,…). Per thema wordt aldus opgeroepen wie zich wenst aan te sluiten. Het vergroot de betrokkenheid en verdeeld de inspanningen over het personeel. Getracht wordt alle kaders in de werkgroep te integreren.

 

BOC

Het Basis Overlegcomité (BOC) is een wettelijk orgaan. Het wordt samengeroepen om beslissingen te nemen omtrent materies die de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het personeel regelen. Aan het BOC worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk. In een BOC zijn vertegenwoordigers van de verschillende erkende en representatieve vakorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid aanwezig.

Het comité voor preventie en bescherming op de werkplaats (CPBW) is een vereist overlegorgaan. De voornaamste opdracht van dit comité is actief bijdragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.