Opvang en ondersteuning

Team Welzijn

De coronapandemie heeft van de zorg voor elkaars fysieke en mentale gezondheid een prioriteit gemaakt binnen de zone. In dit kader werd een team welzijn opgericht. Dit werd oorspronkelijk samengesteld uit de maatschappelijk assistente, de beleidsmedewerker, de 2 interne preventieadviseurs en een vertrouwenspersoon.

Ter ondersteuning van de medewerkers werd een welzijnsplan uitgeschreven. Het opzet van dit plan was het:

  • Verspreiden van algemene preventieve maatregelen
  • Geven van aandacht aan het psychosociale welzijn van medewerkers
  • Aanbieden van mogelijkheden voor individuele begeleiding van medewerkers
  • Beter opvolgen van de medewerkers die afwezig zijn wegens ziekte

Om dit te kunnen realiseren werd ingezet op een goede interne communicatie naar de medewerkers toe.

Enquête welzijn op het werk

De heropstart van de “gewone werkzaamheden” bracht tal van vragen met zich mee. Niet enkel voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie van het korps. Een aantal punctuele bezorgheden werden doorgespeeld aan het team welzijn. Omdat we het vanuit de zone belangrijk vonden om aan elke medewerker de kans te bieden om bezorgheden te uiten en verbetervoorstellen te lanceren werd, in samenspraak met de korpsleiding, een enquête uitgewerkt. Deze enquête werd op 08.05.2020 via e-mail (Forms) verstuurd naar 83 medewerkers. Er werden 62 antwoordformulieren ingediend.

Naar aanleiding van de resultaten van beide enquêtes werden verschillende initiatieven genomen en extra maatregelen getroffen.

Vervolgenquête welzijn op het werk

Omdat we de vinger aan de pols wensten te houden en wilden checken hoe het ondertussen met onze medewerkers ging werd in het voorjaar van 2021, in samenspraak met de korpsleiding, opnieuw een korte enquête uitgewerkt.

Het ontwerp werd op dinsdag 26.01.2021 voorgelegd op het overleg Taskforce en werd volmondig door alle aanwezigen, ook de vakbondsafgevaardigden, goedgekeurd.

De resultaten werden besproken met de arbeidsgeneesheer, Dr. Gerda Billens en mevrouw Verina Servranckx, psychologe bij Mensura (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk).

Vanuit de dienst PLIF – Personeel wordt nagegaan of er een opleiding rond veerkracht kan worden georganiseerd voor de medewerkers.