Mobiel werken

Vandaag zitten onze inspecteurs van interventie, wijk en verkeer nog teveel op hun bureau om administratieve taken af te werken. Het is een prioriteit van de federale regering om meer en beter blauw op straat te krijgen. Wij ondersteunen deze visie.

Daarom investeert de politiezone in mobiel werken. Dit kan echter niet van de ene op de andere dag. Er moet heel wat infrastructuur worden voorzien om op afstand en op verplaatsing op een beveiligde manier te kunnen werken.

Infrastructuur

In 2017 werd hiervoor de nodige basisinfrastructuur aangeschaft. De nieuwe servers en een virtualisatie van het systeem zijn opgeleverd. We hebben deze infrastructuur geleaset op 5 jaar met een jaarlijkse afbetaling van € 21 070. Bijkomende switchen hebben ons € 5 797,78 gekost. Deze investering heeft een dubbele finaliteit. De voornoemde basisinfrastructuur voor het mobiel werken en als nieuwe infrastructuur voor het ISLP-systeem.

Vervolgens zijn we ingestapt in het systeem BeSecure. Dit wordt door de federale politie aangeboden in samenwerking met de ICT Shared Services van de Kanselarij van de Eerste Minister. BeSecure is een web based remote desktop solution die toegang verleent tot de lokale ISLP via internet. Dit maakt ISLP mobiel beschikbaar voor alle devices.

ISLP staat voor Integrated System for the Local Police. Hierin worden de processen-verbaal gemaakt, de interventiefiches beheerd, …

Om dit systeem technisch te ondersteunen zijn we ingestapt in het raamcontract van Securitas. Het opzetten van de nodige back-office infrastructuur wordt geraamd via investering op € 15 000.

De ingebruikname van dit systeem laat de wijkagenten toe steeds te kunnen beschikken over ons politie-netwerk (any place, anywhere, any device).

Voor de interventieploegen werden 3 ruggedised laptops met printer aangekocht. Dit gaat gepaard met een geraamde investering van € 15 000. Hiermee kunnen verhoren op het terrein worden afgerond en afgedrukt.

Tevens laat dit hele systeem toe om de ploegen op het terrein informatie te consulteren en te pushen die ze nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

Reservatiesysteem

De laatste 10 jaar heeft de politie sterk ingezet op gemeenschapsgerichte politiezorg. Eén van deze peilers is ‘externe oriëntering’. Dit staat voor:

De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin. Ze is in de maatschappij geïntegreerd. Door die inbedding is ze zich snel en volledig bewust van wat ‘leeft en speelt’ qua veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid in de samenleving en past zich daaraan aan. Bij het bepalen van de veiligheids-/politiezorg-prioriteiten houdt ze in het bijzonder rekening met de verwachtingen van de bevolking/gemeenschap(pen).

De politiezone Pajottenland heeft de wijkwerking sterk uitgebouwd en heeft geopteerd om in elke gemeente een wijkkantoor te openen. Breng de politie dichter bij de burger.

Echter staat deze wijkwerking onder zware druk. De terreurdreiging (niveau 3) en aanslagen tegen politiemensen, noodzaakt ons om drastische maatregelen te nemen om onze commissariaten, onze politiemensen en onze bezoekers (u) te beschermen en ervoor te zorgen dat zij in de meest veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. We hebben de taak om onze dienstverlening en klantgerichtheid hiermee te verzoenen.

Daarom opteren wij om een ‘reservatiesysteem’ uit te werken. Hierdoor zal elke burger vanop afstand een afspraak kunnen maken met zijn wijkagent of hem vragen bij hem langs te gaan. Dit systeem is ook al van toepassing bij vele huisartsen. Het systeem heeft heel wat voordelen: u maakt uw planning zelf en de wijkagent garandeert voldoende tijd om u te ontmoeten. Geen lange wachttijden meer in de wachtzaal…

Het systeem zal toegankelijk zijn via onze website en via een te downloaden APP op uw Smartphone of Tablet.

In een eerste fase, medio 2018, werden de wijkagenten  voorzien van een Smartphone.

Het reservatiesysteem werd officieel in gebruik genomen op 01.01.2019. Dit werd uitgebreid gecommuniceerd aan de bevolking.