LRIC – Local Real Intel Centre

De eerste pijler, het LRIC, omvat verschillende teams:

  • het Team Openbare Orde & Vorming OPS
  • het Team GAS
  • het Team LIK-APO
  • het team Wapens/GPI48
  • het team kantschrift – onthaal

Het LRIC staat onder leiding van een hoofdinspecteur.

Deze vervult ook de functies van APO-officier, Information Officer & Data Protection Officer voor de operationele zuil.

Hij maakt daarnaast ook deel uit van de Local Taskforce (LTF) en aan de Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisma (LIVC-R).

Team Openbare Orde & Vorming

Deze dienst werd opgericht in het licht van de vele evenementen die doorgaan in de zone.

Het team bestaat uit een hoofdinspecteur Teamchef en een hoofdinspecteur, met als taakaccent de Wielerwedstrijden en de organisatie van de interne operatonele vormingen.

Binnen de dienst wordt gestreefd naar een procesmatige aanpak en een goed beheer van de vele evenementen. Hierbij staan een goede en veilige organisatie met een daarop afgestemde inzet van politie voorop. Deze dienst werkt nauw samen met de intergemeentelijke preventieambtenaar, de gemeentelijke diensten en PLIF (voor de vormingen).

Team GAS

Dit betreft een nieuw op te richten team. Het anticipeert op een eventuele toekomstige uitbreiding met GAS 4 & 5 (snelheid, parkeren en stilstaan,…).

Deze dienst zal worden bemand door 1 inspecteur. In een eerste fase zal deze zich richten op de verwerking van de verkeersinbreuken.

Team LIK – APO

Deze afdeling bestaat uit momenteel uit 2 inspecteurs.
Zij staan in voor de verdere afhandeling van de dossiers, de opvolging van lopende dossiers en schrijven opdrachten uit en organiseren de vatting in de nationale gegevensdatabank. Zij worden bijgestaan door de functioneel beheerder.

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van operationele informatie, de operationele uitbouw van het ANPR netwerk, de trajectcontroles, het videomanagement systeem (VMS), de digitale politiesystemen zoals Focus en i-Police en de ontwikkeling van SharePoint en Teams.

Op termijn is versterking met een bijkomende inspecteur voorzien. Deze zal ook andere taken binnen het LRIC kunnen vervullen (o.a. vaststellingen sluikstortcamera’s, behandelingen GAS).

Team Wapens – GPI48

Deze afdeling bestaat uit 2 inspecteurs en worden bijgestaan door een Calog-medewerker uit het Team OPS.

Zij beheren alle wapendossiers binnen de politiezone. Zij zijn verantwoordelijk voor het goede beheer van de inbeslaggenomen of vrijwillig overhandigde wapens en zien erop toe dat deze tijdig en veilig worden afgevoerd. Zij zien erop toe dat het nationaal wapenregister wordt aangevuld.

Daarnaast staan zij ook in voor de opleiding en training van de operationele medewerkers in het kader van de geweldbeheersing GPI 48. Zij organiseren de schietbeurten voor de operationele personeelsleden en reserveren daartoe de schietstand. Zij ondersteunen de andere monitors geweldsbeheersing en zien erop toe dat iedereen de nodige bijscholingen volgt. Zij organiseren daarnaast de oefeningen zonder wapen (VFC), alsook oefeningen PITIP.

Team Kantschrift & Onthaal

De kantschriftenverhoordienst bestaat momenteel uit 2 inspecteurs die instaan voor de uitvoering van de administratieve kantschriften.

Daarnaast worden zij ook ingezet voor de uitvoering van het onthaal en voor evenementen.