Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

LRIC – Local Real Intel Centre

De eerste pijler, het LRIC, is samengesteld uit 2 teams:

  • het Team Openbare Orde & Vorming OPS
  • het Team LIK-APO – Wapens/GPI48 – GAS

Team Openbare Orde & Vorming

Deze dienst werd opgericht in het licht van de vele evenementen die doorgaan in de zone.


Het team bestaat uit een hoofdinspecteur Teamchef en een hoofdinspecteur, met als taakaccent de Wielerwedstrijden en de organisatie van de interne operatonele vormingen.


Binnen de dienst wordt gestreefd naar een procesmatige aanpak en een goed beheer van de vele evenementen. Hierbij staan een goede en veilige organisatie met een daarop afgestemde inzet van politie voorop. Deze dienst werkt nauw samen met de intergemeentelijke preventieambtenaar, de gemeentelijke diensten en PLIF (voor de vormingen).

Team LIK-APO – Wapens/GPI48 – GAS

Dit team staat onder leiding van een hoofdinspecteur.
Deze vervult ook de functies van APO-officier, Information Officer en Data Protection Officer voor de operationele zuil vervult. Hij neemt daarnaast ook deel aan de Local Taskforce (LTF) en aan de Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisme (LIVC-R).

Afdeling APO

Deze afdeling bestaat uit momenteel uit 2 inspecteurs.
Zij staan in voor de verdere afhandeling van de dossiers, de opvolging van lopende dossiers en schrijven opdrachten uit en organiseren de vatting in de nationale gegevensdatabank. Zij worden bijgestaan door de functioneel beheerder.
Op termijn is versterking met een bijkomende inspecteur voorzien. Deze zal ook andere taken binnen het LRIC kunnen vervullen (o.a. vaststellingen sluikstortcamera’s, behandelingen GAS).

Afdeling Wapens-GPI 48

Deze afdeling bestaat uit 2 inspecteurs en worden bijgestaan door een Calog-medewerker uit het Team OPS.
Zij beheren alle wapendossiers binnen de politiezone. Zij zijn verantwoordelijk voor het goede beheer van de inbeslaggenomen of vrijwillig overhandigde wapens en zien erop toe dat deze tijdig en veilig worden afgevoerd. Zij zien erop toe dat het nationaal wapenregister wordt aangevuld.
Daarnaast staan zij ook in voor de opleiding en training van de operationele medewerkers in het kader van de geweldbeheersing GPI 48. Zij organiseren de schietbeurten voor de operationele personeelsleden en reserveren daartoe de schietstand. Zij ondersteunen de andere monitors geweldsbeheersing en zien erop toe dat iedereen de nodige bijscholingen volgt. Zij organiseren daarnaast de oefeningen zonder wapen (VFC), alsook oefeningen PITIP.

Afdeling LIK

Deze dienst is verantwoordelijk voor de operationele uitbouw van het ANPR netwerk, de trajectcontro-les, het video management systeem (VMS), de nieuwe digitale politiesystemen zoals Focus, i-Police en de ontwikkeling van Sharepoint en Teams, alsook voor de verwerking van de operationele informatie.
De dienst bestaat uit een teamchef, bijgestaan door de inspecteurs uit de andere afdelingen binnen het LRIC en een Calog-medewerker van het Team OPS Administratie.

Afdeling GAS (verwerking verkeersinbreuken)

Het Team GAS betreft een nieuw op te richten team. Het anticipeert op een eventuele uitbreiding met GAS 4 & 5 (snelheid, parkeren en stilstaan, …) op termijn.

Dit team wordt bemand door 1 inspecteur. Deze richt zich in een eerste fase op de verwerking van de verkeersinbreuken.

Afdeling Kantschrift & Onthaal

De kantschriftenverhoordienst bestaat momenteel uit 2 inspecteurs die instaan voor de uitvoering van de administratieve kantschriften. Daarnaast worden zij ook ingezet voor de uitvoering van het onthaal en voor evenementen.
De functie van een derde inspecteur (zoals voorzien in het organogram) zal worden ingevuld wanneer een medewerker uit de zone nood heeft aan een aangepaste functie.