Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

LRIC – Local Real Intel Centre

Binnen het LRIC worden de taakaccenten “administratieve steun”, “openbare orde”, “IGPZ” en “wapens” uitgevoerd.

Administratieve steun

De administratieve ondersteuning aan de operationele diensten wordt verleend vanuit dit taakaccent.

Eén medewerker (calltaker) staat bovendien in voor de afhandeling van de binnenkomende oproepen in de zone.

Openbare orde

Deze dienst werd opgericht in het licht van de vele evenementen die doorgaan in de zone. Binnen dedienst wordt gestreefd naar een procesmatige aanpak en een goed beheer van de vele evenementen.
Hierbij staan een goede en veilige organisatie met een daarop afgestemde inzet van politie voorop. Deze dienst werkt nauw samen met de intergemeentelijke preventieambtenaar.

IGPZ

Het Lokaal InformatieKruispunt (LIK) en de dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) werden geïntegreerd tot 1 dienst.
Het LIK vormt de schakel in de verspreiding van informatie, zowel lokaal als arrondissementeel. Bij het LIK worden alle politionele gegevens verzameld, verwerkt en verspreid. De werking van de operationele diensten wordt grotendeels gestuurd door deze ingezamelde en verwerkte informatie.

Het APO-bureel is verantwoordelijk voor de eindcontrole van de processen-verbaal, de correcte vatting van voertuigen, voorwerpen en personen in de Algemene Nationale Gegevensbank. Ze heeft ook tot
doel de lokale politie toe te laten bepaalde, welomschreven dossiers, volledig af te handelen in eigen beheer.
Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist
over eventuele vervolging voor de rechtbank, een minnelijke schikking of seponering.
De dienst APO staat ook in voor:
¨ kwaliteitscontrole op gebied van inhoud en volledigheid van de opgestelde processen-verbaal;
¨ verwerking en verdeling van de in- en uitgaande opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

Wapens

Eén inspecteur fungeert als aanspreekpunt voor de wapenvergunningen en wapenregistratie. De burgers kunnen met hem een afspraak maken (online – Boek je wijkagent) of via het blauwe nummer.

 

%d bloggers liken dit: