Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Leefmilieu

2016

Dit fenomeen was geen doelstelling in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2019.

Het aantal meldingen op het grondgebied van de politiezone is in stijgende lijn.

Leefmilieu
Bron: Criminaliteitsbarometer 2014 – 2016

In de periode 2014 – 2016 werden twee medewerkers opgeleid als milieuhandhaver.

2017

Bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019 werd deze problematiek wel opgenomen als prioriteit.

Doelstelling:

Tegen 2020 is het aantal gekende sluikstortplaatsen in de politiezone verminderd en is de ervaren overlast door de bevolking ter zake sterk afgenomen.

Inzake sluikstort en zwerfvuil zal een beperkt project worden opgestart binnen maximum 2 gemeenten van de politiezone (capaciteitsgebrek).

De aanpak van de sluikstortproblematiek zal in 2017 gebeuren door middel van een actieplan. De uitwerking hiervan werd toevertrouwd een een apirant-middenkader in het kader van zijn uit te voeren stage.

In 2017 wordt overgegaan tot de aankoop en inzet van een camera ter detectie van sluikstort.

Vooruitblik 2018

Het project leefmilieu wordt in 2018 verder uitgewerkt.

De cijfers met inbreuken zullen worden gecentraliseerd in een databank op het niveau van de politiezone. De verzamelde gegevens worden aangewend voor een optimale inzet van de sluikstortcamera voor handhaving.

Veel meldingen van sluikstorten blijven momenteel hangen op het niveau van de gemeenten. Om dit op te vangen zal een extra meldpunt “sluikstorten” worden gecreëerd. Om een breder draagvlak bij de burgers tot stand te kunnen brengen zal een informatiebrochure worden verspreid. Via de scholen, gelegen op het grondgebied van de zone, zal aanvullend worden gesensibiliseerd. De locaties waar sluikstort wordt vastgesteld zullen zo snel mogelijk worden gereinigd door de gemeentediensten. Nadien zullen borden worden geplaatst, zodat de passanten zien dat deze locatie werd gereinigd.

%d bloggers liken dit: