Korpsleiding

Korpschef

De politiezone Pajottenland staat onder leiding van korpschef hoofdcommissaris David Cummins. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer in het bijzonder, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege. Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, licht de korpschef het politiecollege zo spoedig mogelijk in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht hen ook in over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.
Hij brengt elke maand verslag uit aan het politiecollege over de werking van het korps.

De korpschef wordt in de leiding van het korps bijgestaan door een directeur Operaties en een directeur PLIF-T.

Secretariaat korpschef

Het secretariaat van de korpschef wordt waargenomen door Kristien Reygaerts. Zij is tevens ook secretaris van de Politieraad, het Politiecollege, het Basisoverlegcomité, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Zonale Veiligheidsraad. 

Beleidsmedewerker

De beleidsmedewerker, Eline Arents, ondersteunt de korpschef bij het voorbereiden, voorstellen, opvolgen en evalueren van het beleid. Dit betreft onder meer de coördinatie van het zonaal veiligheidsplan.

Daarnaast staat zij ook in voor de opmaak van het jaarverslag en de uitwerking van het communicatieplan.