Acties 2016 – Intrafamiliaal geweld

De aanpak van het intra familiaal geweld is inmiddels een deel van de reguliere werking. Alle precaire dossiers worden op wekelijkse basis besproken op het operationele overleg.

Sinds 2010 worden er extra inspanningen geleverd om de beeldvorming in het kader van intrafamiliaal geweld te verbeteren. Dit gebeurde onder meer door de opvolging en analyse van de cijfers van de nationale gegevensbank enerzijds en van de gegevens uit ISLP anderzijds. Op die manier is het mogelijk om tot een meer volledige registratie van de feiten te komen. Het is bovendien de bedoeling om door het correct hanteren van de vooropgestelde registratiewijze te komen tot een kwaliteitsverhoging van de interventies. Inzake psychische geweldpleging werd tevens getracht om het aantal seponering terug te dringen. Wanneer er binnen een gezin 3 gevallen van psychisch geweld worden geregistreerd, en er hiervoor eerder nog geen processen-verbaal werden opgesteld, worden de feiten voortaan gebundeld in een synthese-PV.

Ten slotte werden er ook inspanningen geleverd om de nazorg op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren, en dit in samenwerking met onze partners. Een dossier nazorg wordt systematisch opgestart voor alle gevallen van fysiek intrafamiliaal geweld en voor alle situaties van psychisch intrafamiliaal geweld of problematische omgangsregeling waarbij sprake is van alcohol en/of druggebruik.