Geregistreerde feiten

Overzicht

De weergegeven criminaliteitscijfers omvatten enkel de gerechtelijke inbreuken. Bestuurlijke feiten (verlies van documenten, verdwijningen,…) worden niet meegeteld.


Oorzaken & Verklaringen

Het aantal geregistreerde feiten kende een stijging met 5,68% t.o.v. 2019.

De cijfers schetsen een beeld van de evolutie van de criminaliteit binnen de politiezone. Toch moeten de gegevens met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een stijging betekent niet noodzakelijk dat een bepaalde vorm van criminaliteit effectief vaker voorkomt. De stijging kan ook te verklaren zijn door een stijging in de aangiftebereidheid of door het opdrijven van het aantal controles binnen de politiezone.

De coronacrisis heeft uiteraard een impact gehad op het verloop van de criminaliteitscijfers. Zo is er, in vergelijking met 2019, een stijging waar te nemen aan het begin van de coronacrisis en in het najaar van 2020. Een verklaring voor die stijging kan worden toegeschreven aan de handhaving van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  In 2020 werden er 224 inbreuken “volksgezondheid” geregistreerd ten opzichte van 0 inbreuken in 2019. Ook de cijfers met betrekking tot informaticacriminaliteit kenden een opmerkelijke stijging. Cybercriminelen hebben inventieve manieren bedacht om voordeel te halen uit de pandemie.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 71. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 71 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werden er 39 feiten per 1.000 inwoners geregistreerd.