Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Gemotiveerde medewerkers

1. Implementatie vernieuwd personeelsplan

 • In 2017 werd, door de verhoogde terroristische dreiging, de Salduz+ wetgeving en de stijgende interventie-last een herevaluatie doorgevoerd van het huidige personeelsbestand. Er werd een nieuwe personeelsformatie uitgewerkt om aan deze uitdagingen tegemoet te kunnen komen.
 • Er werd een uitbreiding van het personeelskader doorgevoerd:
  • 1 ICT medewerker niveau B voor de directie PLIF
  • 1 Analist niveau B voor het Lokaal Informatie- en CoördinatieCentrum (LICC)
  • 4 inspecteurs voor de dienst interventie
  • 1 commissaris – diensthoofd voor het Lokaal Informatie Coordinatie en (LICC).
 • Er werden reeds een aantal aanwervingen gerealiseerd, toch raken een aantal plaatsen maar moeilijk ingevuld.

2. Garanderen noodzakelijke capaciteit

Mobiliteit

 • In 2017 werden binnen de politiezone Pajottenland 16 vacatures gepubliceerd via mobiliteit. Hierop kwamen 10 kandidaten af. Uiteindelijk werden er slechts 4 personen effectief aangeworven. Het bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers vormde bijgevolg een belangrijke uitdaging.

Mobiliteit_2017

 • Naast de gewone mobiliteit werd er in de lopende periode ook 1 externe aanwerving (consulent LICC) georganiseerd. Er stelden zich 11 personen kandidaat voor deze functie.
 • In de loop van 2017 werden ook 4 vacatures gepubliceerd via de aspirantenmobiliteit en 1 vacature via de onmiddellijke werving. In het kader van de aspiranten mobiliteit werden 4 aspiranten toegewezen aan onze zone. Er stelde zich 1 aspirant kandidaat voor de onmiddellijke werving.

Infrastructuur en materiaal

 • Door de inzet op een aantal technologische ontwikkelingen (ANPR-camera’s, tablets en smartphones) werden inspanningen geleverd om de aantrekkelijkheid van de zone te verhogen. Op technisch vlak werden alle voorbereidingen getroffen voor de invoering van het mobiel werken.
 • Tijdens de Politieraad van 31.03.2014 werd een akkoord gegeven voor het bouwen van een nieuw politiehuis. De oprichting van de nieuwbouw is essentieel om een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren. Het project moet tevens bijdragen tot een betere bereikbaar-, vindbaar- en zichtbaarheid van de lokale politie Pajottenland. Eind 2016 werd de politieraad gemachtigd om de onteigeningsprocedure verder te zetten. Deze procedure is nog steeds lopende.

Opleidingen

 • De korpschef maakt deel uit van de opleidingscommissie van de politieschool PIVO.
 • De opleidingsbehoeften van de zone worden systematisch doorgegeven.

Werkplekleren

 • In 2015 werd het opleidingsprogramma van de basisopleiding hervormd. De vroegere stage die de aspiranten dienden te verrichten werd geïntegreerd in het werkplekleren. Via het werkplekleren wordt een voortdurende wisselwerking opgezet tussen de theoretische competenties aangeleerd op de politieschool, en de praktische invulling ervan op het terrein. De lokale zone is samen met de politieschool verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de aspirant.
 • In 2017 liepen er 9 aspiranten stage (werkplekleren) in onze zone.
 • Het werkplekleren brengt een extra werkbelasting (begeleiding, coaching en administratie) mee binnen de zone. Daarenboven doken er sinds de invoering het systeem regelmatig moeilijkheden (verschillende werkwijze politiescholen, praktische uitvoering, ter beschikking stellen materiaal,…) op. Om deze problemen aan te pakken werd beslist om binnen de zone een werkgroep “werkplekleren” op te richten. Het is de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een richtlijn/draaiboek m.b.t. het werkplekleren. Dit wordt verder gefinaliseerd in 2018.

Wijziging personeelsformatie

 • In 2017 werd het huidige personeelsbestand geëvalueerd. Mede door de verhoogde terroristische dreiging, de invoering van de Salduz+ wetgeving, een toename van het aantal evenementen in de zone en de verhoogde interventiedruk werd een akkoord verkregen om een nieuwe personeelsformatie uit te werken.

Outtakegesprek

 • Sinds 2014 wordt bij het vertrek (mobiliteit, pensioen) van een medewerker een outtakegesprek gevoerd. Dit geeft de mogelijkheid om waardevolle feedback te verzamelen over de werking van het korps en de jobinhoud. Pijnpunten die naar aanleiding van dit gesprek naar boven komen dienen worden aangepakt zodat onnodig verloop in de toekomst kan worden voorkomen.
 • In 2017 werden 2 outtakegesprekken gevoerd.

Capaciteitsverliezen

 • Het absenteïsme plan werpt zijn vruchten af. In de aanpak om het absenteïsme te verminderen werd beslist dat er, na 3 periodes van afwezigheid binnen 1 jaar, een gesprek dient te worden gevoerd tussen de medewerker en het diensthoofd. Het diensthoofd wordt hiervan op de hoogte gebracht vanuit PLIF. Dit gesprek dient in principe binnen de week na de werkhervatting te worden georganiseerd. Er wordt uitdrukkelijk op gehamerd dat dit gesprek steeds moet worden gehouden vanuit een bekommernis voor het welzijn van de medewerker. Tijdens dit gesprek wordt dan ook gepeild naar de noden van de medewerker en wordt nagegaan welke bijdragen vanuit de organisatie nodig zijn. Indien blijkt dat de afwezigheid te maken heeft met de uitoefening van de job, zal mede vanuit PLIF constructief op zoek worden gegaan naar een oplossing.
 • Er werd een afschrijvingsplan opgesteld voor de afbouw van het vakantieverlof. Het verlof van 2017 dient allemaal te worden opgenomen tegen eind april 2018. De medewerkers werden op regelmatige basis ingelicht over het aantal niet opgenomen overgedragen verlofdagen.

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: