Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Duidelijke richtlijnen

In 2016 werden de nodige initiatieven genomen om procedures en werkingsregels uit te schrijven in richtlijnen. De richtlijnen worden voortaan opgemaakt volgens een vast sjabloon. Ook de consultatiemogelijkheden en informatiesessies werden uitgebreid.

1. Update richtlijnen

In 2016 werden er in totaal 5 nieuwe richtlijnen, en 5 in finale fase uitgeschreven:

 • Alarmen gebruik-beheer (2016-03)
 • Afvalbeheer (vertrouwelijke) documenten (2016-04)
 • Gebruik ANPR (2016-05 in aanmaak)
 • Richtlijn ‘verlenen van de sterke arm’ (Deurwaarders/Notaris) (2016-06)
 • Administratief onderzoek (2016-07)
 • Wapenwetgeving (2016-08 in aanmaak)
 • Salduz (2016-09 in aanmaak)
 • Veiligheid nav terroristische dreiging (2016-10 in aanmaak)
 • Inbeslagnames (2016-11 in aanmaak)
 • Welzijn (2016-12 vervanging 2010-02)

Naast de opmaak van nieuwe richtlijnen werden er in 2016 ook een aantal reeds bestaande richtlijnen geactualiseerd en enkele zelfs vervangen door een nieuwe richtlijn. Dergelijke aanpassingen zijn noodzakelijk gezien de organisatie voortdurend in beweging is. De wijzigingen in de richtlijnen beogen steeds een optimalisatie van de bestaande werkingsregels.

Bijgestuurde richtlijnen (2016):

 • Zonale estafettedienst – Regeling (2016-01)
 • Richtlijn gebruik van de data-en telecommunicatie middelen / informatiedragers / internet en sociale media (2016-02)
 • Welzijn op het werk (2016-12)

2. Vergroten consultatiemogelijkheden

Het uitschrijven van de richtlijnen gebeurt voornamelijk vanuit de directie PLIF. Om een duidelijk overzicht te bewaren werden alle bestaande korpsrichtlijnen verzameld op 1 centrale plaats. Ook de richtlijnen in voorbereiding zijn hier terug te vinden. Deze locatie fungeert als werkzone.

In het verleden werden de korpsrichtlijnen gepubliceerd onder verschillende documentsvormen (nota’s, brieven, e-mails,…). Om de herkenbaarheid voor de medewerkers te verhogen, worden nieuwe richtlijnen voortaan opgemaakt volgens een vast sjabloon.

De richtlijnen die binnen het korps van toepassing zijn worden aan de medewerkers ter beschikking gesteld via 2 modules (intranet + schijf Plif-light). Op die manier wordt de beschikbaarheid van de richtlijnen steeds gegarandeerd, ook bij eventuele technische problemen bij één van de bestaande systemen. In 2015 werd een volledig nieuw intranet gelanceerd. De toepassing van de vernieuwde lay-out schept een duidelijker overzicht van de bestaande richtlijnen.

Elke nieuwe medewerker ontvangt bij aankomst in de zone een onthaalbrochure. Hierin wordt een overzicht gegeven van de bestaande richtlijnen, met een verwijzing naar de vindplaats.

Vanuit de directie PLIF werd in 2016 gestart met de digitalisering van de lopende dossiers (mobiliteit, arbeidsongevallen, administratieve onderzoeken,…). Op die manier is de informatie voortaan beschikbaar voor elke medewerker van de dienst en heeft iedereen een beter zicht op de stand van het dossier.

Binnen de directie PLIF waren er verschillende mailadressen in gebruik. Hierdoor ontbrak een overzicht van de binnenkomende informatie. Het externe e-mailverkeer werd gecentraliseerd in 1 functionele mailbox. Er werd een interne procedure uitgeschreven voor het beheer van deze mailbox.

De medewerkers van de directie PLIF worden op zeer regelmatige basis geconsulteerd met vragen omtrent het politiestatuut. In 2016 werd gestart met de aanmaak van een databank “statuut”. Hierin wordt onder meer alle informatie omtrent bepaalde statutaire vraagstukken verzameld, die werd bekomen via het Callcenter en de juridische dienst van de federale politie.

In 2016 werd gestart met de verspreiding van berichten via GalopOnline – Berichten in het kort. Het is de bedoeling om de informatie omtrent bijvoorbeeld gewijzigde werkingsregels in de zone, personeelsnieuws en dergelijke hier te centraliseren. Deze manier van informatieverspreiding dient in de komende jaren nog verder te worden uitgewerkt en ingeburgerd bij de medewerkers.

3. Individuele opvolging

Operationele processen

De ondersteuning aan deurwaarders bij deuropeningen en beslagen vraagt een aanzienlijke tijdsbesteding van de wijkinspecteurs. Om deze samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werden een aantal afspraken gemaakt met de deurwaarders. Sinds 2015 wordt de begeleiding van deurwaarders door onze wijkinspecteurs telkens op vaste dagen georganiseerd. Er wordt verder onderzocht of het mogelijk is deze afspraken vast te leggen via een online reservatiesysteem. In de loop van 2017 zal dit verder worden uitgewerkt. Een marktonderzoek is bezig.

Intern toezicht

Het organiseren van een gestructureerd intern toezicht werd in 2016 opgestart. Hierdoor kan beter worden gewaakt over de correcte toepassing van de vigerende procedures en kan elk personeelslid op dezelfde wijze worden behandeld. De dossiers worden door de korpschef verdeeld over de twee officieren Dir OPS en Dir PLIF tijdens het directiecomité. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Administratieve onderzoeken

Er werden in de zone veel schadegevallen gemeld. Voor een aantal waren de personeelsleden zelf aansprakelijk. Om enerzijds ook hier ieder geval op een gelijke wijze te behandelen en anderzijds een verantwoording te laten afleggen door het personeelslid, werd een procedure uitgewerkt. Deze is gebaseerd op de werkwijze van de federale politie en de bestaande wetgevingen (bv. Art.48 WPA). Dit resulteerde in 2016 tot 16 onderzoeken. In één geval werd de aansprakelijk gelegd bij het personeelslid na binnen een termijn van 3 jaar drie lichte fouten zonder repetitief karakter te hebben begaan.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: