Doelstellingen – Radicalisme & Terrorisme

2016

Dit fenomeen was geen doelstelling in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2019.

De omzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde de steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten. Deze multidisciplinaire, lokale overlegplatformen voor overleg en informatie-uitwisseling moeten radicalisering helpen voorkomen, opmerken en aanpakken. Binnen de gemeenten van de politiezone werd beslist dat deze cellen enkel bij noodzaak bij elkaar worden geroepen.

De politiezone nam in 2016 deel aan de verschillende fora die binnen dit domein werden gecreëerd. Er werden 3 LIVC’s bijeengeroepen. Er werden ook een aantal interne medewerkers aangeduid als referentiepersonen. Zij beschikken over een veiligheidsmachtiging.

Op het niveau van de wijk worden inspanningen geleverd om signalen van radicalisering tijdig te detecteren. Tijdens de voorziene wijk-overlegmomenten wordt bovendien gewaakt over een maximale informatie-uitwisseling met de bestuurlijke overheden.

2017

Bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019 werd deze problematiek opgenomen als prioriteit.

Doelstelling:

Verbeteren van de informatiegaring rond radicalisering en gewelddadig extremisme. Tegen 2020 hebben alle operationele medewerkers de opleidingen CoPPRa gevolgd, zijn alle lokale nood- en interventieplannen afgestemd op een terroristische aanslag en is een BNIP Terro voor de site SATCOM opgesteld en minimum een ‘table top oefening’ gevraagd aan de Provincie.

De politiezone engageerde zich ertoe om al haar operationele medewerkers tegen 2020 op te leiden en vertrouwt te maken met de de principes van ‘Community policing and prevention of radicalisation & terrorism’ (CoPPRa). In 2017 volgden 57 medewerkers de theoretische opleiding. 53 medewerkers hebben de praktijkopleiding gevolgd.

In 2017 werden 2 LIVC’s (Lokale Integrale Veiligheidscel) bijeengeroepen. Een LIVC is een lokaal overlegplatform waaraan de burgemeester, de lokale politie en preventie- en sociale diensten deelnemen.