Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Steundienst Onderzoek

De steundienst onderzoek bestaat uit het team “recherche” en het team “Jeugd & Gezin”.

Team recherche

De lokale recherche houdt zich vooreerst bezig met de criminaliteitsfenomenen die zijn vermeld in het zonale veiligheidsplan.
Voorts voert de recherche alle verdere onderzoeken uit naar daders van lokale gerechtelijke feiten, vastgesteld in de eigen politiezone en van de bovenlokale gerechtelijke feiten waarvoor de recherche-eenheid van onze politiezone als dossierverantwoordelijke werd aangeduid door de bevoegde overheid.


De lokale recherche staat onder leiding van een hoofdinspecteur-diensthoofd die rapporteert aan de directeur operaties. De door hen behandelde opdrachten vereisen een specifiek deskundige tussenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijzondere opsporingstechnieken om zo dadergericht mogelijk te kunnen werken.
Het team van de lokale recherche bestaat uit 2 hoofdinspecteurs en 4 inspecteurs. Binnen de lokale recherche is permanent één hoofdinspecteur of één inspecteur bereikbaar en terugroepbaar. Via het systeem van stages wordt een lid van de interventie zesmaandelijks afgedeeld naar de recherchedienst.

Team Jeugd & Gezin

De slachtofferzorg binnen de zone wordt verzekerd door een maatschappelijk assistente. Deze staat sinds 2012 onder de rechtstreekse leiding van de directeur operaties. Zij wordt bijgestaan door 1 inspecteur (deeltijds).


In 2012 werd de dienst slachtofferbejegening verder uitgebreid naar het thema “Jeugd en gezin”. Hierdoor ontstond er een verschuiving naar capaciteit en werd er meer concreet gewerkt op sturing vanuit het parket met de uitvoering van sociale onderzoeken.

De maatschappelijk assistente staat in voor:

  • de organisatie van de doorverwijzing naar de tweedelijns slachtofferbejegening (de centra voor slachtofferhulp);
  • het organiseren van politionele slachtofferbejegening voor bepaalde slachtoffercategorieën (zware feiten, o.a. moord, doodslag, zedendelicten);
  • het sensibiliseren van alle leden van het korps inzake slachtofferbejegening, maar ook voor de organisatie van opleidingen rond slachtofferbejegening zodat elke medewerker de wettelijke procedures rond slachtofferbejegening kent;
  • het uitvoeren van sociale onderzoeken in het kader van jeugdbescherming;
  • het uitvoeren van hercontacten in het kader van intrafamiliaal geweld;
  • het beheer van de contacten met de hulpverlenende instanties.

Daarenboven is de maatschappelijk assistente er ook voor de opvang van medewerkers van de lokale politie die betrokken zijn bij traumatiserende feiten of bij individuele psychosociale problematieken en voor de organisatie van een vertrouwensdienst binnen het korps.


Interzonaal wordt gewerkt binnen een ‘crisisnetwerk’ voor crisisopvang van slachtoffers van zware feiten. In deze beurtrol (24/24) draait voor onze politiezone zowel de maatschappelijk assistente als twee inspecteurs en één hoofdinspecteur mee.

%d bloggers liken dit: