Politiezorg

Deze pijler omvat 1 team Wijkwerking.

Team Wijkwerking

Het team bestaat uit 2 diensthoofden, die meer projectmatig werken, en 14 inspecteurs.

Met een gemiddelde van 1 wijkwerker op 2 860 inwoners zit onze politiezone duidelijk boven de norm van 1 wijkinspecteur per 4 000 inwoners (1 per 2 702).

Onder meer op basis van de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 dient de wijkwerker in de PZ Pajottenland een aantal functies te vervullen:

 • Hulpverlening
 • Wijkgebonden ordehandhaving
 • Maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid:
 • Lokale onthaalfunctie
 • Informatiegaring m.b.t. sociale problemen maar ook met betrekking tot mogelijke criminele activiteiten
 • Doelgerichte proactieve en reactieve acties in functie van prioriteiten
 • Verkeer
 • Informatieverstrekking en signaleringsfunctie
 • Doorverwijsfunctie: advies geven aan hulpbehoevende personen.
 • Contactfunctie: houdt in de gesprekken tussen de agent en de bevolking (kennen = weten) maar eveneens met organisaties of instanties in de wijk.
 • Lokale repressieve en bemiddelingsfunctie
 • Nazorgfunctie
 • Hercontactname met slachtoffers van criminaliteit
 • Taken binnen noodhulp: inzet als projectploeg

De wijkwerking wordt in de politiezone niet langer per wijksector georganiseerd, maar elke wijkwerker kreeg wel een eigen wijk toegewezen.