Acties 2016 – Diefstallen met braak

1. Preventieve acties

Diefstalpreventieadvies

Vanuit de wijkwerking wordt vrijblijvend diefstalpreventieadvies aangeboden. De diefstalpreventieadviseurs (DPA) komen aan huis en leveren advies over maatregelen die genomen kunnen worden om de woning beter te beveiligen. Het aantal uitgevoerde adviezen kent de laatste jaren een stijging. In 2016 werden 62 diefstalpreventieadviezen verstrekt. De helft hiervan werden uitgevoerd door vrijwilligers.

EvolDPA
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Naast de individuele preventieadviezen worden er ook op regelmatige basis preventieteksten verspreid met info en tips. In 2016 werden 13 preventieve teksten verspreid via verscheidene media (gemeentelijke informatiebladen, website,…).

Slachtoffers van inbraken en nieuwe bewoners (adreswijziging) krijgen via e-mail een informatiefolder met preventietips toegestuurd. In 2016 werden er 158 e-mails verstuurd naar slachtoffers van een inbraak en 345 naar nieuwe bewoners.

Afwezigheidstoezicht

Binnen de politiezone wordt een vakantietoezicht aangeboden. Iedereen die een vakantie in binnen- of buitenland heeft gepland kan dit aanvragen. Politiepatrouilles voeren op regelmatige basis een controle uit.

Sinds 1 juni 2013 gebeurt de registratie en de opvolging van de afwezigheidstoezichten via de toepassing “InfoPop”.

In totaal werden in 2016 221 afwezigheidstoezichten aangevraagd. Op basis hiervan werden er door de politiediensten 880 toezichten uitgevoerd.

Binnen de gemeenten Herne en Lennik werden de meeste toezichten aangevraagd. In de gemeente Bever het minste. Het aantal aangevraagde afwezigheidstoezichten is vergelijkbaar met het jaar 2015 (220).

Vakantietoezicht2016
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Via deze link kunt u zelf een afwezigheidstoezicht aanvragen.

Buurt Informatie Netwerken

Ook de Buurt Informatie Netwerken (BIN) kunnen een rol spelen in de strijd tegen woninginbraken. Het uitgestrekte karakter van de zone maakt dat de politie-inspecteurs niet overal tegelijk aanwezig kunnen zijn. Bovendien werd reeds meerdere keren vastgesteld dat relevante informatie van inwoners de politiediensten pas laattijdig bereikt. Door het BIN verloopt de doorstroming van informatie sneller en efficiënter. Bovendien kan via het BIN het  veiligheidsgevoel worden verhoogd en de sociale controle worden bevorderd. Het vormt tevens een ideaal platform om preventieve informatie door te geven.

Het BIN Eizeringen heeft 100 leden en het BIN Zuid Pajottenland 329. In de gemeente Lennik hebben we ook een BIN Z wat een initiatief is van de vereniging van zelfstandigen. 79 zelfstandigen uit de gemeente Lennik zijn hierbij aangesloten.

Binnen de verschillende BIN-netwerken werden in 2016 in het totaal 15.077 berichten en 5 491 e-mails verstuurd naar de verschillende leden.

2. Controleacties

Exit-acties

Jaarlijks worden er vanuit de federale politie in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde een aantal grootschalige controleactie “EXIT” gehouden.

De Exit-actie zijn in de eerste plaats gericht tegen de woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen. In de tweede plaats richten deze acties zich naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders. Zo dragen ze bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Vanuit de politiezone Pajottenland wordt hieraan zoveel mogelijk steun geleverd. De PZ Pajottenland nam hieraan in 2016 3 keer deel.

Controleacties anti-diefstal

In 2016 werden 8 acties georganiseerd. Deze werden gecombineerd met de controle op alcohol en drugs in het verkeer. Daarnaast werden er 84 anti-diefstalpatrouilles uitgevoerd. Dit betreft een opmerkelijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren (11 in 2014 en 27 in 2015).

1 DAG NIET

Op 28.10.2016 vond de derde Belgische actiedag «1 dag niet» plaats. Ook de politiezone nam hieraan deel. Meer info over deze actie vindt u hier.

3. Regulerende acties

Controle redactie

Om de kwaliteit van de vaststellingen te blijven verhogen worden alle opgestelde documenten (PV, VIEW, RIR,…) gecontroleerd op hun kwaliteit en bruikbare informatie. In 2016 werden 28% van de opgestelde documenten teruggestuurd voor aanpassing.

Interne informatieverspreiding

Om de informatie binnen het korps optimaal te verspreiden aan de verschillende medewerkers wordt gebruik gemaakt van de systemen infocop en infopop. In 2016 werden er 14 dia’s verspreid inzake diefstallen in gebouwen.

Databank diefstallen

Om de kwaliteitsafhandeling van diefstallen uit gebouwen beter te kunnen opvolgen wordt gewerkt met een databank. Alle feiten gepleegd in 2016 werden in deze databank ingebracht. Dankzij deze databank gebeurt de opvolging van de nog te ondernemen acties (buurtonderzoek, dringende seining, slachtofferhulp,…) overzichtelijker.

4. Nazorg

Slachtoffers van een woninginbraak worden telefonisch gehercontacteerd. In 2016 werd 95% van de slachtoffers gecontacteerd. Wanneer het slachtoffer dat wenst wordt er binnen de 30 dagen na de feiten een herbezoek gebracht door de wijkinspecteur. In 2016 werden er 3 herbezoeken aangevraagd en uitgevoerd.

Bij 16 slachtoffers van een inbraak werd slachtofferbejegening opgestart. Bij 12 van deze feiten was er een visueel contact tussen dader en slachtoffer.

5. Onderzoek

Door de onderzoeken kwaliteitsvoller af te handelen wordt getracht om de ophelderingsgraad van de feiten te verhogen. Sinds het werken met de databank, stellen we vast dat de ophelderingsgraad langzaam aan het stijgen is.

Voor 2016 bedraagt de ophelderingsgraad van gepleegde feiten in de zone 10,5% (in tegenstelling tot 9% in 2015 en 6,7% in 2014). 97% van de buurtonderzoeken werd binnen de 24 uur uitgevoerd. Bij 124 woninginbraken werd het labo gevraagd voor een sporenopname. Het aantal positieve sporenopnames bedroeg in 2016 35%.