Cybercriminaliteit – 2020

Overzicht

Cybercrime in strikte zin

Onder cybercrime in strikte zin worden die strafbare gedragingen verstaan die niet zonder tussenkomst of gebruik van ICT gepleegd kunnen worden.

Voorbeelden: Sabotage, hacking, phising, betaalkaartfraude, …

Cybercrime in ruime zin

Onder cybercrime in ruime zin worden die strafbare gedragingen verstaan die met behulp van of via ICT worden uitgevoerd.

Voorbeelden: Oplichting, cyberbelaging,…

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “cybercriminaliteit” kende een stijging met 53,44% t.o.v. 2019.

In de strijd tegen cybercriminaliteit werd vanuit de zone in 2020 de focus gelegd op de interne vorming van de medewerkers en het sensibiliseren van de bevolking. Bij de vorming kwam jet accent te liggen op de uitvoering van kwaliteitsvolle vaststellingen. Via de zonale website, de gemeentelijke infobladen en onze Facebookpagina werden op regelmatige basis algemene preventietips verspreid. Daarbij werd opgeroepen om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie, na het in aanraking te zijn gekomen met computercriminaliteit.

Ook de coronapandemie heeft op haar beurt geleid tot nieuwe vormen en een stijging van cybercriminaliteit. Oplichters maken niet enkel misbruik van de heersende angst en onzekerheid, maar ook van de grote bereidheid bij de bevolking om goede doelen te steunen. Door de sluiting van de winkels werden meer online aankopen gedaan. Dit heeft geleid tot meer internetfraude. Ook het verplichte telewerk heeft extra kansen geboden aan cybercriminelen.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 8. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 8 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werden er 5 feiten per 1.000 inwoners geregistreerd.