Camerabeleidsplan

De politie ziet meer en beter

Camera’s helpen de politie in de uitvoering  van hun taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Camera’s zijn dus niet enkel om bewijzen te verzamelen nadat een misdrijf is gepleegd, maar kunnen ook ingezet worden bij een grote volkstoeloop of plaatsen waar de openbare orde dreigt te worden verstoord. Je zet echter niet zomaar overal camera’s – gelukkig maar.

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gekend als “de camerawet” is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht. (Uitzonderingen zijn de camera’s in functie van de voetbalwet en van de CAO nr. 68).

Als particulier kan je ook gebruik maken van camera’s. Echter zijn er enkele spelregels te volgen. Zie hiervoor onze fiche “Ik wens een camera te plaatsen”.

De politiezone en de gemeenten zetten meer en meer in op camerabewaking. Het helpt hen in het verzekeren van de veiligheid, preventie, bestrijding van sluitstort, overlast, verkeersveiligheid (ANPR), …

Om al deze camera’s op een efficiënte wijze te beheren, te bekijken, te analyseren en bij te sturen heeft de politiezone gekozen om een centraal Video Management Systeem (VMS) aan te kopen. Dit laat toe om enerzijds in real time beelden te bekijken en anderzijds beelden op te slaan en te analyseren. Meer en meer verplicht de wetgever ons om zaken op te nemen en te bewaren (verhoor minderjarigen, Salduz, ...)

Tenslotte zet de zone sterk in op de veiligheid van haar eigen personeel en voorziet ook hier in een permanent cameraschild.

Het beheer en de analyse van VMS is een taak voor de nieuwe opgerichte cel:  Lokaal Informatie en Communicatie Centrum (LICC).

Video Management Systeem

Dit systeem werd eind 2017 besteld en is operationeel. De installatie van het systeem ging gepaard met een geraamde investering van € 45 000 en een geraamde jaarlijkse maintenance van € 5 000.

Welke camera’s worden op dit systeem geschakeld?

1. Sluikstort- en overlastcamera

Het Politiecollege gaf op 2 juni 2017 de toestemming om een verplaatsbare bewakingscamera aan te kopen.

De camera zal enerzijds worden aangewend voor de aanpak van het sluikstorten in de zone. Het thema leefmilieu werd als prioriteit opgenomen bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019. De aanpak van de sluikstortproblematiek zal in 2017 gebeuren door middel van een actieplan. Door middel van het gebruik van de camera moet het mogelijk zijn om de locaties waar sluikstort frequent voorkomt in kaart te brengen.

Anderzijds zal de camera ook ingezet worden als ondersteuning bij de observatie van bepaalde locaties in het kader van de overlastproblematiek (hangjongeren, uitgaansgelegenheden,…).

De totale kostprijs van deze camera bedraagt € 6 996,64.

2. Salduz-camera’s

De nieuwe Salduz-bis-wet (26.11.2016) vraagt de politiezones om de verhoren op te nemen en te bewaren. Dit vooral ter vrijwaring van de rechten van verdediging.

3. Camera’s bewaking cellencomplexen (KB 14/9/2007)

4. Camera’s bewaking nieuw politiehuis

5. Camera’s aangeschaft door de gemeenten