Begroting

Alle ontvangsten en uitgaven die de politiezone wil verrichten dienen jaarlijks te worden geraamd in de begroting.

Binnen deze begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone dienst en buitengewone dienst. De gewone dienst omvat alle terugkerende uitgaven en inkomsten die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de politiezone. De buitengewone dienst bevat de uitzonderlijke uitgaven en inkomsten betreffende de investeringen.

Meerjarenplanning 2014-2019

Aan de verschillende gemeentebesturen werd de verplichting opgelegd om tegen eind 2013 een goedgekeurd budgettair meerjarenplan in te dienen bij het gewestelijk toezicht. Ondanks het feit dat deze verplichting niet geldt voor politiezones heeft de politiezone Pajottenland ook voor haar werking een meerjarenplan opgesteld voor de periode 2014-2019. De gevraagde bedragen voor politie voor 2014-2019 werden door de zes verschillende gemeenten ingeschreven in hun meerjarenplan.

Voor het eerst werd een coherentie gemaakt tussen de te bereiken doelstellingen, zoals opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017, en de hiertoe noodzakelijke capaciteit en middelen.