Arbeidshygiëne

De preventieadviseur houdt op regelmatige basis een rondgang in de gebouwen ter controle van de netheid van de arbeidsplaatsen. Indien nodig worden de nodige bijsturingen gedaan.

De medewerkers worden, indien nodig, aangesproken en opgevolgd op hun netheid qua kledij en lichaamshygiëne.

Alle medewerkers krijgen de kans om zich te laten vaccineren tegen gekende risico’s die verbonden zijn aan hun beroep. De nodige beschermingsmiddelen worden voorzien.