Acties 2018 – Overlast

Hotspots

De weerhouden hotspots van 2017 blijven ook in 2018 actief:

  • Hotspot 1 Sint-Kwintens-Lennik
  • Hotspot 2 Eizeringen
  • Hotspot 3 Gooik centrum
  • Hotspot 4 Herne centrum
  • Hotspot 5 Galmaarden centrum
  • Hotspot 6 Leerbeek

 

Reglementering

Het algemeen politiereglement en de combitaks werden nog niet in alle gemeenten van de zone goedgekeurd. Wanneer de goedkeuring in alle gemeenten een feit is, zal er een informatie- en sensibiliseringscampagne worden opgestart. De toelichting van het reglement zal zich toespitsen op de verschillende doelgroepen (horeca, landbouwverenigingen, eigenaars van dieren,…).

 

 

Controleacties

Sinds 2017 worden er binnen de politiezone acties “overlast” georganiseerd.

Begin 2018 werden de voorbije acties kritisch geëvalueerd om na te gaan wat er beter kon. Als gevolg hiervan werden een aantal bijsturingen (tijdstippen, locaties, kleinere mobiele teams,…) doorgevoerd. Hierdoor verlopen toekomstige acties in en rond de verschillende hotspots nog efficiënter verlopen.

Het accent van de acties komt zowel te liggen op de problematiek van overlast in het algemeen (door personen, wildparkeren, lawaaihinder,…), als op de problematiek van overlast ten gevolge van alcohol. De acties worden daarom in nauwe samenwerking voorbereid vanuit de wijkdiensten en de dienst verkeer. Per jaar worden er 12 acties gehouden. 

Om de problematiek van het wildparkeren aan te pakken werden er specifieke parkeerkaarten (Parkeerkaart Preventie en Parkeerkaart Repressie) in het leven geroepen. Deze kaderen in een zonale verkeersstrategie, waarbij een selectief en gemoduleerd interventiebeleid wordt vooropgesteld. Hierbij wordt in eerste instantie opgetreden naar:

  • gevaarlijke en hinderlijke overtredingen
  • kennelijk zorgeloze bestuurders
  • recidiverende bestuurders

Concreet komt het er dus op neer dat er strenger wordt opgetreden naar bestuurders die gevaarlijke toestanden verwekken, en milder tegenover bestuurders die onopzettelijke inbreuken begaan.

De beoordeling van de overtreding gebeurt op basis van een afweging van verschillende factoren. De aard van de overtreding speelt hierbij uiteraard een rol. Daarnaast worden ook bijkomende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de plaats, het tijdstip, de verkeers- of weersomstandigheden op het moment van de overtreding mee in overweging genomen bij de keuze van optreden. 

Telkens wanneer er een parkeerkaart wordt uitgedeeld, gebeurt er een interne registratie (koppeling aan nummerplaat). Op die manier is het mogelijk om na te gaan of er bij de overtreder sprake is van “recidive”. Wanneer een lichte overtreding wordt vastgesteld en er werden voor het betrokken voertuig nog geen eerdere inbreuken  geregistreerd, dan wordt een preventieve parkeerkaart uitgedeeld. Indien het voertuig reeds in het interne register voorkomt wegens inbreuken, is er sprake van recidive en zal er dan ook een proces-verbaal worden opgemaakt.

Wanneer er effectief sprake is van een gevaarlijke en hinderlijke overtredingen, begaan door een kennelijk zorgeloze en recidiverende bestuurder wordt er onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld. In de andere gevallen wordt er een “parkeerkaart – preventie” uitgedeeld.

 

Problematiek dieren

Het aantal tussenkomsten voor loslopende dieren blijft hoog. Binnen de politiezone wordt gezocht naar een efficiëntere manier voor het ophalen en afvoeren van dieren. Daarbij wordt nagegaan of er een oplossing kan worden uitgewerkt via een interzonale samenwerking.