Acties 2018 – Leefmilieu

Het project leefmilieu wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Sensibilisering

In 2018 wordt ingezet op sensibilisering via de scholen. Aan scholen waar nog geen aandacht wordt besteed aan sluikstorten/milieu/zwerfvuil, worden lespakketten aangeboden. De scholen kunnen dan gedurende 1 week rond dit thema werken. Het is de bedoeling om het einde van de lesweek dan af te ronden met een opruimactie.

Veel meldingen van sluikstorten blijven momenteel hangen op het niveau van de gemeenten. Om dit op te vangen zal een extra meldpunt “sluikstorten” worden gecreëerd. Om een breder draagvlak bij de burgers tot stand te kunnen brengen wordt een informatiebrochure verspreid. De locaties waar sluikstort wordt vastgesteld zullen zo snel mogelijk worden gereinigd door de gemeentediensten. Nadien zullen borden worden geplaatst, zodat voorbijgangers zien dat deze locatie werd gereinigd.

Handhaving

De geregistreerde inbreuken worden, op het niveau van de politiezone, gecentraliseerd in een databank “sluikstorten”. In die databank worden ook alle feiten geregistreerd die werden verzameld door het Agentschap Wegen en Verkeer en de verschillende gemeenten van de zone.  Alle geregistreerde feiten worden geanalyseerd. In de gedetecteerde probleemzones kan worden overgegaan tot verhoogd toezicht. Dit verhoogde toezicht kan onder meer de plaatsing van de sluikstortcamera inhouden. Er kunnen ook passages worden ingepland van de eigen interventieploegen of de cavalerie van de Federale Politie. Daarnaast kunnen er opruimacties worden georganiseerd, in samenwerking met de scholen. Door de koppeling van de geregistreerde feiten aan het uitvoeren van het verhoogde toezicht en de inzet van de camera, heeft elke burger er baat bij om steeds melding te maken van een sluikstort. Zo kan er zeer gericht worden gecontroleerd en opgetreden.

De gegevens uit de databank worden aangewend voor een optimale inzet van de sluikstortcamera voor handhaving. De aansturing van de camera gebeurt dus puur objectief. Dergelijke aanwending is conform de eisen van de privacycommissie. Per uitzondering zal de camera ook worden ingezet voor overlastfenomenen indien die zich voordoen.

Er werden interne richtlijnen verspreid over de manier waarop vaststellingen inzake sluikstorten dienen te gebeuren. Deze zullen er toe leiden dat de vaststellingen op een meer kwalitatieve manier worden gedaan. Elke operationele medewerker van de politiezone ontving een overzicht met de contactgegevens van de externe partners (gemeenten, wegendistrict,…). Wanneer er een opruiming van het sluikstort gewenst is kunnen zij onmiddellijk de nodige afspraken maken. Een snelle opruiming moet er voor zorgen dat er zich op de vervuilde locaties geen nieuwe feiten gaan voordoen.