Acties 2017 – Verkeer

Onaangepaste snelheid

11,35% van het totale aantal verkeersongevallen werd in 2017 veroorzaakt door onaangepaste snelheid. De politiezone streeft er naar om tegen 2020 het aantal ongevallen op jaarbasis ten gevolge van snelheid onder de 12% te brengen. Over het snelheidsbeleid wordt in de zone op een transparante manier gecommuniceerd. Een aantal controles worden maandelijks aangekondigd. In totaal werden er in 2017 72 controles aangekondigd via de lokale pers en de website van de zone. Ook de resultaten van deze controles worden aan de bevolking bekendgemaakt.

Vluchtmisdrijven

Bij de aanpak van deze problematiek gaat bijzondere aandacht uit naar de beperking van de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij, door het grondig onderzoek naar vluchtmisdrijven. In 2017 werden 134 verkeersongevallen met vluchtmisdrijf vastgesteld. 35,07% van die ongevallen kon worden opgehelderd. Het gebruik van de camera’s is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Tegen 2020 wordt een ophelderingsgraad van 40% nagestreefd. Er werden 45 specifieke acties opgezet op niet-verzekering. De opvolging van de niet-verzekering gebeurt via het ANPR-systeem.

Alcohol en drugs achter het stuur

8,44% van de verkeersongevallen in de politiezone werden veroorzaakt door het rijden onder invloed. Tegen 2020 wordt getracht om dit aantal, op jaarbasis, onder de 7% te brengen.

Er werden door de interventieploegen 373 haltes uitgevoerd inzake alcohol-en drugscontrole. Daarnaast werden er 6 kleine en 10 grote zonale acties alcohol/drugs opgezet. Ondanks het hoge aantal verkeersongevallen ten gevolge van alcohol, ligt het aantal overtreders bij alcoholacties eerder aan de lage kant (1,66%). Een betere aansturing van de interventieploegen en bijsturing van de organisatie van de acties dringt zich op.

Overlast door zwaar vervoer

De politiezone Pajottenland wil een bijdrage leveren om de overlast veroorzaakt door vrachtvervoer in de woonkernen tegen 2020 significant te laten afnemen. Het accent ligt hierbij op de controle van de tonnagebeperkingen op sluipwegen. In 2017 werden 44 acties uitgevoerd. Daarnaast wordt de problematiek opgevolgd door middel van tellingen. Hieruit bleek dat er geen echte probleemgebieden konden worden gedetecteerd. De overlast situeert zich vooral binnen specifieke periodes (oogst, werken,…).