Aanpassing 2017

Om de afstemming tussen het lopende Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) en het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan (NVP) te realiseren, werd een informatie- en afstemmingsronde georganiseerd tijdens de zonale veiligheidsraad van 09.02.2017.

De wijzigingen aan het lopende ZVP werden voorgesteld aan de zonale veiligheidsraad onder de vorm van een addendum.

Het addendum bevat de beschrijving van die activiteiten die noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met de lokale context, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016 – 2019.

Tijdens de zonale veiligheidsraad werden de voorgestelde bijsturingen en doelstellingen fel bediscussieerd. De leden van de zonale veiligheidsraad konden, in hoofdzaak door de beperkte mogelijkheden inzake capaciteitsuitbreidingen, geen consensus bereiken. Zij hebben bijgevolg aan de korpschef de uitdrukkelijke vraag gesteld om een tweede aangepast voorstel van addendum te formuleren.

Op basis van de verzamelde informatie, en rekening houdende met de punten van discussie, heeft de korpschef een bijsturing van het lopende ZVP voorgesteld. Het aangepaste addendum werd voorgelegd op het Politiecollege van 17.02.2017 en 27.03.2017. Nadien werd het, via elektronische weg, ter beschikking gesteld aan de anderen leden van de zonale veiligheidsraad.

Het hier voorgestelde addendum is het uiteindelijke resultaat van een elektronische consultatie en goedkeuring door alle leden van de zonale veiligheidsraad.

Het addendum werd in maart 2017 overgemaakt aan de bevoegde instanties en voogdijoverheden.

Het volledige addedum kunt u hier raadplegen.